ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Παυλιδάκης, Βασίλης

Ο παράκτιος χώρος ελκύει πλήθος δραστηριοτήτων όλων των τομέων παραγωγής πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ως υψηλής έντασης παράλληλα είναι χώρος με οικολογική και πολιτιστική αξία. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες δημιουργούν πιέσεις στο οικοσύστημα και συγκρούσεις όσον αφορά την εκμετάλλευση του χώρου. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο παράκτιος χώρος χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και προσεκτικών παρεμβάσεων ούτως ώστε η ανθρώπινη δραστηριότητα να συνυπάρχει με το οικοσύστημα. Η Ελλάδα σαν χώρα εξαρτάται άμεσα από τον παράκτιο χώρο καθώς σε αυτόν είναι ανεπτυγμένοι κάποιοι από τους κύριους πυλώνες της οικονομίας (ναυτιλία, τουρισμός, αλιεία). Επίσης η θέση της χώρας και η έκταση των ακτών προσδίδουν αρκετές δυνατότητες σε γεωπολιτικό επίπεδο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να οριοθετήσει των παράκτιο χώρο, να αναδείξει την αξία του και τις αλληλεπιδράσεις που τον χαρακτηρίζουν. Επίσης εξετάζει το θεσμικό πλαίσιο που τον προστατεύει και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο αλλά και την ιστορική εξέλιξη του. Τέλος διερευνώνται οι βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης του παράκτιου χώρου σε θεσμικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά και κάποιες δράσεις και προγράμματα που εφαρμόστηκαν, ο τρόπος διεκπεραίωσης αλλά και τα αποτελέσματα τους.
The coasts attract activities from all three production sectors, alongside it is space with ecological and cultural value. Anthropogenic activities create pressures on the ecosystem and conflicts regarding the use of space. Consequently, it is obvious that the coastal area needs special protection and careful intervention so that human activity coexist with the ecosystem. Greece’s high dependency on coastal area is based on the fact that some of the main pillars of the country’s economy (shipping, tourism and fisheries) are highly developed in this area. Extent of the Greek coasts also provides with possibilities in geopolitical level. The aim of this study is to define the coastal area and showcase its value and the interactions around it. It also examines the institutional framework that protects and defines coastal activities at European and National level. Finally it explores optimal ways for coastal area management and analyzes the way some actions and programs were implemented.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ)
Integrated coastal zone management
Παράκτια ζώνη
Coastal Area
Βιώσιμος σχεδιασμός
Sustainable Planning

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-12T09:37:09Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)