Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων αστικών χώρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός υπαίθριων αστικών χώρων

Στεργίου, Βασίλειος

Αντικείμενο της εργασίας είναι ο προσδιορισμός του βιοκλιματικού σχεδιασμού εντός των αστικών ιστών, των παραμέτρων που πρέπει να εξετάζονται στη μεθοδολογία μίας βιοκλιματικής μελέτης σε μια αστική περιοχή και η αναφορά των τεχνικών εφαρμογής του.Στην εισαγωγή παρουσιάζεται η ανάγκη για την στροφή προς το βιοκλιματικό σχεδιασμό, ο ορισμός του και βασικές ένοιες που τον πλαισιώνουν. Έπειτα αναφέρονται και εξετάζονται οι κλιματολογικές παράμετροι που τον επηρεάζουν, οι οποίες διακρίνονται σε δύο γενικότερες κατηγορίες τον ηλιασμό, που αφορά την αλληλεπίδραση του αστικού ιστού με την ηλιακή ακτινοβολία και τον αερισμό που αφορά την αλληλεπίδραση των ρευμάτων αέρα με την αστική δόμηση. Στη συνέχεια διακρίνονται τα στάδια της μεθοδολογίας, και τι αυτά εξετάζουν, που πρέπει να ακολουθεί μια βιοκλιματική μελέτη για τον επανασχεδιασμό ενός τμήματος του αστικού ιστού με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής των τεχνικών επεξεργασίας εικόνων. Από τις εικόνες αυτές μπορεί να προκύψει η οπτική απεικόνιση της διαδραστικής σχέσης μεταξύ της αστικής μορφολογίας και των μικροκλιματικών συνθηκών. Σε επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται ενδεικτικά μερικές τεχνικές εφαρμογής του βιοκλιματικού σχεδιασμού στον αστικό χώρο.Μετέπειτα αναφέρονται μερικές μέθοδοι σχεδιασμού σε κτιριακή κλίμακα που λαμβάνουν υπό όψη και προσαρμόζουν τα σχέδιά τους σε βιοκλιματικούς παραμέτρους ενώ στη συνέχεια γίνεται εκτενέστερη αναφορά στη διάκριση των υπαίθριων αστικών χώρων και στους τρόπους εφαρμογής των βιοκλιματικών προτύπων σε αυτούς.Στο τέλος συγκεντρώνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και αναφέρονται στη σημασία του υπαίθριου χώρου στον αστικό ιστό, το γενικότερο ρόλο του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη μορφολογία του χώρου για μία επιτυχημένη βιοκλιματική μελέτη.
The main subject of this paper is the identification of the bioclimatic design in urban areas, the parameters to be considered in a bioclimatic design methodology in a residential area and the presentation of different bioclimatic design technique. At first , the definition of bioclimatic development is given and the most important parameters to be considered such as solar energy and wind speed or direction inside the city. The following chapter presents the methodology that is recommended to be followed by a bioclimatic study in order to redesign the urban fabric areas with bioclimatic characteristic. This methodology integrates an innovative application of image processing techniques. The result of this visualization is the interactive relationship between urban morphology and microclimate conditions. In the next chapter indicative technical implementation of bioclimatic design in the urban space are presented. Then some designing methods for building that can be adjusted with bioclimatic parameters are described, followed by a further presentation of the outdoor urban spaces and the associated application of bioclimatic designs techniques. Finally, the importance of open space in the urban fabric is underlined, the importance of the morphology of the site for a successful bioclimatic study is highlighted.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Urban
Υπαίθριοι Outdoor
Αστικοί
Βιοκλιματικός Bioclimatic

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-12T10:30:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)