Οι βάσεις δεδομένων και η προστασία τους από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Οι βάσεις δεδομένων και η προστασία τους από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Σταπατόρη, Δέσποινα Κωνσταντίνου

The aim of this study is to examine the legal protection of databases in domestic law, as it stands after the incorporation of EU Directive 96/9/EC. The first part is devoted to the definition of the term 'database'. We present the legal framework for databases and we attempt a brief analysis of the components of the definition as well as a comparative presentation of certain products that appear similar to the databases. The second chapter of the study deals with the protection of databases through the provisions of copyright law. Emphasis is placed on new data established by the Community legislature as to the criterion of originality. Furthermore, we delineate the copyright of databases and we analyze the content of the right and also its limitations. Finally, the third chapter focuses on database protection on the basis of the new sui generis right introduced by the Directive 96/9, which now bears the brunt of the protection of information sets. We examine the legal nature of this novel right, the conditions for granting, as well as the its content and limitations. Specific reference is made to the analysis and interpretation of the vague concepts that make up the new right from the jurisprudence of the European Court of Justice.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η νομική προστασία των βάσεων δεδομένων στο εγχώριο δίκαιο, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 96/9/ΕΟΚ. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην οριοθέτηση της έννοιας «βάση δεδομένων». Παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις βάσεις δεδομένων, επιχειρείται μια σύντομη ανάλυση των στοιχείων που συνθέτουν τον ορισμό της έννοιας καθώς και μια συγκριτική παρουσίαση κάποιων προϊόντων που εμφανίζουν ομοιότητες με τις βάσεις δεδομένων. Το δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης πραγματεύεται την προστασία των βάσεων δεδομένων μέσα από τις διατάξεις του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας. Έμφαση δίνεται στα νέα δεδομένα που καθιέρωσε ο κοινοτικός νομοθέτης ως προς κριτήριο της πρωτοτυπίας. Στη συνέχεια, οριοθετείται το δικαίωμα του δημιουργού της βάσης δεδομένων, αναλύεται το περιεχόμενο του δικαιώματος και οι περιορισμοί του. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην προστασία της βάσης δεδομένων με βάση το νέο δικαίωμα ειδικής φύσης που καθιέρωσε η Οδηγία 96/9 και το οποίο φέρει πλέον το κύριο βάρος της προστασίας των πληροφοριακών συνόλων. Εξετάζεται η νομική φύση του καινοφανούς αυτού δικαιώματος, οι προϋποθέσεις χορήγησής του, καθώς και το περιεχόμενο αλλά και οι περιορισμοί του. Ειδική αναφορά γίνεται στην ανάλυση και ερμηνεία των αόριστων εννοιών που συνθέτουν το νέο δικαίωμα από την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Sui generis database right
Βάσεις δεδομένων
Πνευματική ιδιοκτησία
Databases
Ειδικής φύσης δικαίωμα του κατασκευαστή
Intellectual property

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-12T11:12:47Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)