Πολεοδομικός σχεδιασμός σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους: Προβλήματα και προοπτικές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Πολεοδομικός σχεδιασμός σε παραδοσιακούς οικισμούς και ιστορικούς τόπους: Προβλήματα και προοπτικές

Λινάκη, Ελένη

The architectural heritage refers to the form of the cultural environment and its connection with the space, by becoming the protest of individual and collective existence, and human’s activity through the expression of the intellectual and artistic evolution. Greece is a country with rich history, analyzed through the key elements of the architectural heritage, which are the listed buildings and traditional settlements. Obligation of the State is the effective protection to maintain the physiognomy, sustainability and quality of life. A prerequisite for the above is the operation of a clear and inflexible institutional framework of protection, adapted to modern socio-economic conditions, but also to Europe standards. In the present paper attempted the understanding of the problems and causes of the delay approval of urban studies in many traditional settlements in Greece. The paper begins with an analysis of the urbanization development of the settlements from their original creation and comprehension, to the understanding of the elements which contributing the building and their unique physiognomy. Continuing, the paper clarifies the meanings of traditional settlements and historical sets. The paper presents an extensive reference to the international frames and Greek legislation, through its different manifestations. Subsequently, as a key element of this paper examined the way of the approval of urban plans in traditional and non-traditional settlements, and a reference is made to competent ministries and issues that arise in their institutionalization. Τhe paper analyses the approval of the General Urban Plan by two case studies, in an island and a mountain, selecting Hermoupolis Syros and Siatista Voios Kozani. The paper ends with conclusions about the reasons, problems and causes, as emerged from the case studies and general problems in urban planning in traditional settlements.
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αναφέρεται στη μορφή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση αυτού με τον χώρο , αποτελώντας την μαρτυρία της ατομικής και της συλλογικής ύπαρξης, αλλά και της δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα από την έκφραση της πνευματικής και της καλλιτεχνικής εξέλιξης του. Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με έντονα πλούσιο ιστορικό παρελθόν που αναλύεται μέσα από τα καίρια στοιχεία της αρχιτεκτονικής του κληρονομιάς, δηλαδή τα διατηρητέα κτίσματα και τους παραδοσιακούς οικισμούς. Υποχρέωση του κράτους, είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη προστασίας τους, για τη διατήρηση της φυσιογνωμίας, της αειφορίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Απαραίτητη προϋπόθεση , για τα παραπάνω αποτελεί η λειτουργία ενός σαφούς και καθόλα ευέλικτου θεσμικού πλαισίου προστασίας, που θα προσαρμόζεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, αλλά και τα δεδομένα της Ευρώπης. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η κατανόηση των προβλημάτων και των αιτιών της καθυστέρησης έγκρισης των πολεοδομικών μελετών σε πολλούς παραδοσιακούς οικισμούς, στον Ελλαδικό χώρο. Η εργασία ξεκινά με την ανάλυση της εξέλιξης της πολεοδόμησης των οικισμών από την αρχική κτίση τους και την κατανόηση των στοιχείων που συνετέλεσαν στη δόμηση και τη μοναδιαία τους φυσιογνωμία. Για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας αποσαφηνίζονται οι έννοιες των παραδοσιακών οικισμών και των ιστορικών συνόλων. Εν συνεχεία γίνεται μια εκτενής αναφορά στα διεθνή πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία, μέσα από τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Ακολούθως, ως καίριο στοιχείο της παρούσας εργασίας εξετάζεται ο τρόπος που εγκρίνονται τα πολεοδομικά σχέδια σε παραδοσιακούς και μη οικισμούς , γίνεται αναφορά στα Υπουργεία που είναι κατά περίπτωση αρμόδια καθώς και στα θέματα που ανακύπτουν κατά την θεσμοθέτηση τους. Η εργασία προχωρά στην ανάλυση δυο μελετών περίπτωσης έγκρισης ΓΠΣ σε παραδοσιακούς οικισμούς και συγκεκριμένα σε ένα νησιωτικό και ένα ορεινό επιλέγοντας την Ερμούπολη Σύρου και τη Σιάτιστα Βοίου Κοζάνης. Η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα αναφορικά με τους λόγους, τα προβλήματα και τις αιτίες όπως αυτά προέκυψαν από τις μελέτες περίπτωσης, αλλά και γενικά σε πολεοδομήσεις παραδοσιακών οικισμών

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Σιάτιστα
Σύρος
Siatista
Syros
Παραδοσιακοί οικισμοί
Traditional settlements

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-12T11:24:49Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.