Μελέτη της επίδρασης του ρητινώδους μονομερούς TEGDMA στις επανορθωτικές διαδικασίες του οδοντικού πολφού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη της επίδρασης του ρητινώδους μονομερούς TEGDMA στις επανορθωτικές διαδικασίες του οδοντικού πολφού

Παπά, Πολυξένη Ευάγγελου

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των διαλυτών παραγόντων (=secretome) των DPSCs στις διαδικασίες παραγωγής ενασβεστιωμένου επανορθωτικού ιστού από βλαστοκύτταρα οδοντικού πολφού που εκτέθηκαν στο ρητινώδες μονομερές TEGDMA. Η επίδραση του conditioned medium (CM) στην ικανότητα παραγωγής ενασβεστιωμένου επανορθωτικού ιστού από βαλστοκύτταρα του οδοντικού πολφού που εκτέθηκαν σε υποτοξικές συγκεντρώσεις του ρητινώδους μονομερούς TEGDMA αξιολογήθηκε με την ποσοτικοποίηση του ενασβεστιωμένου αυτού μετά από χρώση των καλλιεργειών με το ερυθρό της Αλιζαρίνης. Η ποσότητα των αυξητικών παραγόντων TGF-β1, FGF-2 και VEGF που εκκρίνονται στο CM μετρήθηκε με τη δοκιμασία sandwich ELISA. Το CM αυξάνει σημαντικά (p < 0.01) την παραγωγή ενασβεστιωμένου επανορθωτικού ιστού από τα DPSCs και αντισταθμίζει πλήρως την κυτταροτοξικότητα του TEGDMA, προκαλώντας τελικά ακόμα και διεγερτική επίδραση στις καλλιέργειες που εκτέθηκαν σε υποτοξικές συγκεντρώσεις TEGDMA (0,25mM). Η δοκιμασία της ELISA έδειξε χρονο- εξαρτώμενη αύξηση της έκκρισης των TGF-β1 και VEGF. Επίσης η αύξηση της συγκέντρωσης του TEGDMA προκάλεσε αύξηση της έκκρισης των TGF-β1, FGF-2 και VEGF. Συμπερασματικά, το σύνολο των διαλυτών παραγόντων (secretome) των DPSCs αυξάνει την ικανότητα τους για παραγωγή ενασβεστιωμένου επανορθωτικού ιστού και αντισταθμίζει πλήρως την κυτταροτοξικότητα του TEGDMA.
Aim of this study was to investigate the effects of Dental Pulp Stem Cells (DPSCs) secretome, expressed through their culture conditioned medium (CM), on the differentiation and mineralization potential of DPSCs exposed to the resinous monomer thiethylene-glycol-dimethacrylate (TEGDMA). A second aim of this study was to investigate the effects of variant time-points of CM collection and various concentrations of TEGDMA on the concentration of growth factors (TGF-β1, FGF-2, VEGF) in CM. CM effects on the mineralization potential of DPSCs were evaluated by Alizarin Red staining/quantification. The concentrations of TGF-β1, FGF-2 and VEGF, were measured using the method sandwich ELISA. TEGDMA at non-toxic concentrations (0.25 and 0.5mM) caused an overall delay in mineralization processes in both –CM and +CM cultures. Noteworthy, continuous exposure for a period of 30 days to CM was finally able to completely counteract TEGDMA-induced delay in mineralization processes in +CM cultures and surprisingly, in the case of 0.25mM TEGDMA, it was also able to induce a pronounced stimulatory effect (p < 0.01). ELISA analysis showed a time-dependent increase of VEGF and TGF-β1 (p < 0.01). In contrast, FGF-2 secretion did not increase under the same SD conditions. TEGDMA, on the other hand, was able to cause a characteristic concentration-dependent increase of both TGF-β1 and FGF-2 secretion from DPSCs into the CM. Our findings suggest that DPSCs secretome is able to increase their mineralization potential and to counteract TEGDMA-induced cytotoxicy. These data provide a novel mechanism for DPSCs biological role on pulp repair processes, through autocrine signaling. These results also give insight into a potential pulp protective mechanism towards cytotoxic agents, such as resinous monomers. Further studies are needed in order to elucidate the underlying molecular mechanisms of DPSCs role in pulp repair processes through autocrine and/or paracrine signaling.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Dental pulp stem cells (DPSCs)
TEGDMA
Βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού
Επανορθωτικές διαδικασίες του πολφού
Conditioned-medium (CM)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-12T11:35:32Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Οδοντιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)