Διερεύνηση της αδελφικής σχέσης και αυτοεκτίμησης εφήβων αδελφών με ΔΑΦ- Συγκριτική μελέτη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση της αδελφικής σχέσης και αυτοεκτίμησης εφήβων αδελφών με ΔΑΦ- Συγκριτική μελέτη

Τετράδη, Ευγενία Στέφανου

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρωτότυπη μελέτη, που διερεύνησε την διαμόρφωση της αδελφικής σχέσης και την αυτοεκτίμηση έφηβων που έχουν αδέλφια με διάγνωση ΔΑΦ, σε σύγκριση με έφηβους αδελφούς ατόμων με σύνδρομο Down. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν 50 έφηβοι, 11 έως 18 ετών, που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο αδελφικών σχέσεων (Sibling Relationship Questionnaire, D. Buhrmester & W. Furman, 1990) και το ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Rosenberg, τα οποία εξετάζουν τις υπό μελέτη μεταβλητές. Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για το ελληνικό δείγμα ήταν υψηλή. Κατά τη δειγματοληψία ακολουθήθηκε η μέθοδος της χιονοστιβάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ύπαρξη αδελφού με αυτισμό, επηρεάζει αρνητικά την αδελφική σχέση ως προς τα συναισθήματα θερμότητας και στενότητας, σε σύγκριση με την ύπαρξη αδελφού με σύνδρομο Down, αλλά δεν επιδρά στους τομείς κύρος, σύγκρουση και αντιζηλία. Οι έφηβοι αδελφοί ατόμων με σύνδρομο Down δηλώνουν επίσης, μεγαλύτερο βαθμό αυτοεκτίμησης σε σχέση με τα αδέρφια παιδιών με ΔΑΦ. Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ισχυρή συσχέτιση της αυτοεκτίμησης του ατόμου, με την θερμότητα/ στενότητα που απολαμβάνει στην αδελφική του σχέση. Έτσι, ο παράγοντας αυτός θα μπορούσε να αποτελεί εν μέρει έναν προβλεπτικό παράγοντα της αυτοεκτίμησης που βιώνει ο έφηβος αδελφός ενός ατόμου με αναπηρία. Όταν η έρευνα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα αδέλφια παιδιών με αυτισμό, τότε διαφαίνεται ότι το φύλο των αδελφών, η σειρά γέννησης τους, το μέγεθος της οικογένειας, το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο της οικογένειας διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο. Συνολικά, τα παραπάνω δεδομένα έχουν σπουδαία σημασία για την εφαρμογή προγραμμάτων προαγωγής ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής γονέων των αδελφών ατόμων με αυτισμό.
The present Thesis constitutes an original research that has investigated the configuration of the relationship among siblings and the self-esteem of teenagers having siblings diagnosed with Autistic Spectrum Disorder , in comparison with teenagers with siblings with DOWN syndrome. The research participants were 50 teenagers, aged between 11 and 18 years old, who have filled in the Sibling Relationship Questionnaire (D. Buhrmester & W. Furman, 1990), as well as the Rosenberg Self-Esteem Questionnaire, which consider the variables under examination. The reliability of the Questionnaires concerning the Greek sample was high. During the sampling, the author followed the method of snowball. The results have showed that the existence of a sibling with autism affects in a negative way the siblings’ relationship concerning the feelings of heat and closeness, in comparison with the existence of a sibling suffering from DOWN syndrome. However, it does not affect the sectors of prestige, conflict and rivalry. The teenager siblings of people with DOWN syndrome have also evinced a higher rank of self-esteem compared with the autistics’ brothers or sisters. The research data have indicated a very strong correlation between the self-esteem of an individual and the heat/closeness received within a siblings’ relationship. Thus, this specific factor could be a partial provident factor of the self-esteem that a teenager brother or sister of a disabled person feels. When this research focuses specifically on the siblings of children with autism, then it appears that their sex, their birth order, the family size, the family’ s social and economical status, play a really important role. All the above data in total have a great importance as far as it concerns the appliance of programs towards the promotion of mental health and the advisory of parents and siblings of children with autism.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

αδελφική σχέση
αυτισμός
Self-esteem
siblings’ relationship
αυτοεκτίμηση
autism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-12T11:40:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)