Συνεργασία Νηπιαγωγείου-Οικογένειας: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης Αναδυόμενου Γραμματισμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Συνεργασία Νηπιαγωγείου-Οικογένειας: Ένα Πρόγραμμα Παρέμβασης Αναδυόμενου Γραμματισμού

Μαλέα, Βασιλική Πέτρου

Before young children learn the language systematically, have formed some ideas and attitudes about this through daily contact in a literate environment where they develop and grow. If the education of young children based on the ideas, knowledge, information, the transition to conventional literacy will become easier, any difficulties can be overcome and it will prevent from school failure. The aim of the research is to study the effects of an intervention program emergent literacy, where parents are involved and cooperate with the kindergarten. The sample was composed of preschoolers who attend 7th Public Nipiagogeio Kastorias. Before and after the implementation of the program the children will be evaluated by METAfon test and by questioner of letter knowledge and Concepts about Print
Πριν τα μικρά παιδιά διδαχθούν συστηματικά τη γλώσσα, έχουν σχηματίσει κάποιες ιδέες και στάσεις για αυτήν μέσα από τη καθημερινή επαφή τους στο εγγράμματο περιβάλλον, όπου αναπτύσσονται και μεγαλώνουν. Αν η εκπαίδευση των μικρών παιδιών βασιστεί στις ιδέες, τις γνώσεις, τις πληροφορίες αυτές, η μετάβαση στο συμβατικό γραμματισμό θα γίνει πιο εύκολα, τυχόν δυσκολίες μπορούν να ξεπεραστούν και να αποφευχθεί η σχολική αποτυχία. Η έρευνα που ακολουθεί έχει ως στόχο να μελετήσει τις επιπτώσεις ενός προγράμματος παρέμβασης αναδυόμενου γραμματισμού, όπου οι γονείς συμμετέχουν και συνεργάζονται με το νηπιαγωγείο. Το δείγμα αποτελείται από προνήπια του 7ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς. Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος τα παιδιά θα αξιολογηθούν με το ΜΕΤΑφον τεστ και με ερωτηματολόγια γνώσεων των γραμμάτων της ελληνικής αλφαβήτου και των συμβάσεων του γραπτού λόγου.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συνεργασία-Αξιολόγηση
Emergent Literacy
Cooperation-Evaluation
Αναδυόμενος Γραμματισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-13T06:38:53Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.