Οι δογματικοί όροι στα Σύμβολα Πίστεως Νίκαιας – Κωνσταντινουπόλεως

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι δογματικοί όροι στα Σύμβολα Πίστεως Νίκαιας – Κωνσταντινουπόλεως

Grambozov, Borce Nikola (Γκραμπόζοβ, Μπόρτσε)

Τhe presented study provides an emphasis on the Christological character of the two Ecumenical Councils of Nicaea and Constantinople, but also on the Christological formulation of the Church Fathers. Researching the Symbol of Nicaea, I underline the importance of the two phrases ''from the essence of the Father'' (ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός) and ''homoousios with the Father'' (ὁμοούσιος τῷ Πατρί), with whom the problem of the ''ethical Christ'' is solved. This two phrases will become the key for understanding the divinity of the Son: the Son as «ἀΐδιον γέννημα» is «ἴδιον τῆς τοῦ Πατρός οὐσίας». In addition, I strive in every way to show the biblical argument of the Fathers for the divinity of Christ against the Monarchians and the Arians. In the Constantinopolitan Symbol, there is a difference between the «ἐκπόρευσις» and the «πέμψις» of the Holy Spirit. Also, the Symbol of Constantinople shows the phrase ''who with the Father and the Son together is worshiped and glorified'' (τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον), which solves the consubstantiality of the Holy Spirit with the Father and the Son.
Mε την παρούσα μελέτη δίδεται έμφαση στο χριστολογικό χαρακτήρα των οικουμενικών συνόδων Νίκαιας και Κωνσταντινουπόλεως, όμως, και στις χριστολογικές διατυπώσεις από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Διερευνώντας το Σύμβολο της Νίκαιας, προσεγγίζω τη διευκρίνηση των Πατέρων ως προς το πρόβλημα του ηθικού Χριστού και αναλύω τις διατυπώσεις «ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός» και «ὁμοούσιον τῷ Πατρί», οι οποίες θα αποτελέσουν το κλειδί για την κατανόηση και ομολογία της θεότητας του Υιού: ο Υιός ως «ἀΐδιον γέννημα» είναι «ἴδιον τῆς τοῦ Πατρός οὐσίας». Εξάλλου, προσπαθώ σε κάθε τρόπο να υπογραμμίσω βιβλικά τα επιχειρήματα που είχαν οι Άγιοι Πατέρες για το Χριστό κατά την αναίρεση των Μοναρχιανών και Αρειανών. Στο Σύμβολο της Συνόδου Κωνσταντινουπόλεως, εξετάζω τη διάκριση που κάνουν οι Πατέρες μεταξύ των «ἐκπόρευσις» και «πέμψις» του Αγίου Πνεύματος. Στο Σύμβολο Κωνσταντινουπόλεως, επίσης, αναδεικνύεται η διατύπωση «τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον», με την οποία λύνεται η ομοουσιότητα του Αγίου Πνεύματος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

The Nicaea – Constantinopolitan Creed
Saint Athanasius of Alexandria, Cappadocian Fathers
Το Σύμβολο Νίκαιας – Κωνσταντινουπόλεως
Ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός» και «ὁμοούσιον τῷ Πατρί»
Άγιος Αθανάσιος Αλεξάνδρειας , Καππαδόκες Πατέρες
From the essence of the Father» and «homoousios with the Father»

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-13T06:54:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.