Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο αυτοπροσδιορισμός των μαθητών σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και ήπια νοητική ανεπάρκεια

Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρα Ευθυμίου

Οι μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και οι μαθητές με ήπια νοητική ανεπάρκεια έχουν ελλείμματα γνωστικά και μεταγνωστικά, γεγονός που σχετίζεται με το χαμηλό επίπεδο κινήτρων και αυτοπροσδιορισμού. Τα ουσιαστικά συστατικά του αυτοπροσδιορισμού, δηλαδή η αυτονομία, η αυτορρύθμιση, η ψυχολογική ενδυνάμωση, η συνειδητοποίηση του εαυτού, αλλά και οι ικανότητες που ενισχύονται μέσω των ευκαιριών που προσφέρει το σχολικό περιβάλλον, αποτελούν τα στοιχεία που καθορίζουν το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού των μαθητών. Σκοπός της έρευνας αποτελεί η διακρίβωση του επιπέδου του αυτοπροσδιορισμού των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και των μαθητών με ήπια νοητική ανεπάρκεια σε σχέση με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τους ίδιους και τους εκπαιδευτικούς τους και η συσχέτιση των δύο κλιμάκων αυτοπροσδιορισμού που χρησιμοποιήθηκαν. Το δείγμα της έρευνας αποτελούσαν 60 μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξης δημοτικού και οι εκπαιδευτικοί τους. Είκοσι μαθητές ήταν τυπικής ανάπτυξης, είκοσι ήταν μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες και είκοσι ήταν μαθητές με ήπια νοητική ανεπάρκεια, σύμφωνα με την ελληνική στάθμιση του κριτηρίου μαθησιακής επάρκειας Detroit, DTLA-4. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι κλίμακες αυτοπροσδιορισμού AIR Self – Determination Scale και η ARC’s Self- Determination Scale. Οι μαθητές σε επικινδυνότητα για μαθησιακές δυσκολίες θεώρησαν ότι είναι λιγότερο αυτοπροσδιορισμένοι από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και με τις δύο κλίμακες. Οι μαθητές με ήπια νοητική ανεπάρκεια θεώρησαν ότι έχουν χαμηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού από τους συμμαθητές τους της τυπικής ανάπτυξης με βάση την ARC’s Self- Determination Scale, ενώ με την AIR Self – Determination Scale θεώρησαν ότι έχουν ελάχιστα μικρότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού. Όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτίμησαν πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν υψηλότερο επίπεδο αυτοπροσδιορισμού από τις άλλες δύο ομάδες, ενώ πιστεύουν ότι οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για αυτοπροσδιορισμό στο σχολείο σε αντίθεση με τους μαθητές όλων των ομάδων που θεωρούν ότι έχουν περισσότερες ευκαιρίες στα πλαίσια της οικογένειας. Σημειώθηκε αδύναμη συσχέτιση μεταξύ της AIR Self – Determination Scale και της ARC’s Self- Determination Scale.Εξαιτίας του μικρού μεγέθους του δείγματος τα αποτελέσματα δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να γενικευτούν. Η έννοια του αυτοπροσδιορισμού είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί στο γενικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλους τους μαθητές, με την ανάπτυξη στρατηγικών αυτορρύθμισης και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να εκπαιδευτούν για να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές που στοχεύουν στον αυτοπροσδιορισμό. Οι ερευνητές χρειάζεται να επιλέξουν ποια κλίμακα αυτοπροσδιορισμού θα χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν προγράμματα παρέμβασης αυτοπροσδιορισμού, ανάλογα με το θεωρητικό πλαίσιο που πρεσβεύουν.
Students at risk for learning disabilities and students with intellectual disabilities have deficits cognitive and metacognitive, which is related to the low level of motivation and self-determination. The essential elements of self-determination, autonomy, self-regulation, psychological empowerment, self- realization, but also the capabilities supported by the opportunities offered by the school environment, are the elements that determine the level of students' self-determination. The purpose of the study is the calibration of the level of self-determination of primary school students at risk for learning difficulties and students with mild mental retardation in relation to their typically developed classmates, as portrayed by the students themselves and their teachers and the correlation of the two self- determination scales used. The study sample consisted of 60 primary school students, fourth, filth and sixth grade and their teachers. Twenty students were typically developed, twenty were students in risk for learning disabilities and twenty were students with mild intellectual disabilities, according to the Greek standardized version of DTLA-4. For data collection the scales used were AIR Self - Determination Scale and the ARC's Self- Determination Scale. Students at risk for learning disabilities believed to be less self-determined than students typically developed. Students with mild intellectual disabiities considered having a lower level of self- determination than their peers typically developed based on ARC's Self- Determination Scale, while based on the AIR Self - Determination Scale they considered to have slightly less self-determination level. All teachers believed that the typically developed students have a higher level of self- - 5 - determination than the other two groups, while they believed that students have more opportunities for self-determination in school as opposed to students of all groups who believed that they have more opportunities within the family. There was a weak correlation between the AIR Self - Determination Scale and ARC's Self- Determination Scale. Because of the small sample size it is not certain that the results can be generalized to the wider population. The concept of self-determination is necessary to incorporate into the general educational program for all students by developing self-regulatory strategies. Teachers need to be trained to use strategies aimed at self-determination. Researchers need to choose which self- determination scale will choose to create self-determination programs, according to their theoretical framework.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

αυτοπροσδιορισμός
ήπια νοητική ανεπάρκεια
mild intellectual disabilities
learning disabilities
μαθησιακές δυσκολίες
Self-determination

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-13T07:00:51Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)