Διερεύνηση στερεοτύπων των μαθητών προς τους πολιτισμικά διαφέροντες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση στερεοτύπων των μαθητών προς τους πολιτισμικά διαφέροντες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας

Κοκκινίδου, Ιωάννα Γεωργίου

Σκοπός της διατριβής ήταν η διερεύνηση των στερεοτύπων που έχουν οι μαθητές απέναντι σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικά χώρες με εργαλείο την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Εξετάσαμε τον όρο ‘στερεότυπα’ και τις θεωρητικές προσεγγίσεις για τη δημιουργία και την αλλαγή των στερεοτύπων. Στη συνέχεια αναλύσαμε τον όρο των ‘κοινωνικών αναπαραστάσεων’ για την εθνοτική, φυλετική, γλωσσική και θρησκευτική ετερότητα. Ακόμα αναφερθήκαμε στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και στις προϋποθέσεις επιτυχίας της αλλά και στα αποτελέσματά της. Οι ορισμοί της έρευνας δράσης αλλά και οι τρόποι διενέργειά της ήταν στα θέματα που θίξαμε. Ασχοληθήκαμε με έρευνες που έχουν διεξαχθεί για τα στερεότυπα που έχουν οι μαθητές απέναντι σε πολιτισμικά διαφέροντες συμμαθητές/τριες τους. Στο ερευνητικό μέρος πραγματοποιήσαμε βιωματικές δραστηριότητες για να διερευνήσουμε τα στερεότυπα που έχουν οι μαθητές απέναντι στους πολιτισμικά διαφέροντες και καταλήξαμε σε συμπεράσματα και σκέψεις για τη διαχείριση της ετερότητας.
The aim of the present thesis was the investigation of students’ stereotypes towards people who come from different cultural countries via the group cooperation teaching. Then we examined the term ‘stereotypes’ and the theoretical approaches for creating and changing stereotypes. Then we analyzed the term of ‘social representations’ to ethnic, racial, linguistic and religious diversity. Furthermore, we analyzed the group cooperation teaching and the conditions of success and its results. The definitions of action research and the method used were the issues we raised. We also examined investigations conducted on stereotypes that students have towards differing cultural peers. In the research part we held experiential activities to explore stereotypes that have students towards different cultural people and we reached conclusion and thoughts about managing diversity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Στερεότυπα
Cultural diversity
Stereotypes
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Group cooperation teaching
Πολιτισμική ετερότητα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-13T08:02:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)