Μελέτη και επίδοση μαθητών Ε και ΣΤ δημοτικού στο διαγωνισμό "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής"

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη και επίδοση μαθητών Ε και ΣΤ δημοτικού στο διαγωνισμό "Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής"

Σαββίδου, Σταυρούλα Αθανασίου

This research study will negotiate the issue of school performance of Mathematics of Nature and of Life that show elementary school. Specifically, having first reached a distinct theoretical review on the characteristics of learning, school performance, learning problems and the factors that affect them, then we will attempt to compare and interrelation of all these factors. The ultimate goal of this process is to highlight the relationship between learning problems and low performance high school with the wider school context. Within the framework of the approach of learning problems, will be examined and the role of parents of pupils and in particular of their symmetochis at school. Finally, research findings will be presented that was aimed at the comparative study of the way they are evaluated, in the school context, learning problems and low or performance high school that Kozanis.
Η παρούσα ερευνητική μελέτη θα διαπραγματευτεί το θέμα της σχολικής επίδοσης των μαθητών δημοτικού σχολείου στα Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής. Συγκεκριμένα, αφού πρώτα γίνει µια ξεχωριστή θεωρητική ανασκόπηση για τα χαρακτηριστικά της μάθησης, της σχολικής επίδοσης, τα προβλήματα μάθησης και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για σύγκριση και αλληλοσυσχέτιση όλων αυτών των παραγόντων. Απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να αναδειχθεί η σχέση των προβλημάτων μάθησης και της χαμηλής ή υψηλής σχολικής επίδοσης µε το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο. Μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης των προβλημάτων μάθησης, θα εξεταστεί και ο ρόλος των γονέων των μαθητών και συγκεκριμένα της συμμέτοχης τους στο σχολείο. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα έρευνας που έγινε µε στόχο τη συγκριτική μελέτη του τρόπου που αξιολογούνται, μέσα στο σχολικό πλαίσιο, τα προβλήματα μάθησης και χαμηλής ή υψηλής σχολικής επίδοσης που παρουσιάζουν μαθητές κατόπιν διαγωνισμού που έγινε στα σχολεία της Κοζάνης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ευφυΐα
Διερεύνηση Μαθηματικών
Experiential Mathematics
Προπαίδεια
Intelligence
Βιωματικά Μαθηματικά
Μελέτη επιδόσεων
Study Exploring Mathematics
Realistic Mathematics
Ρεαλιστικά Μαθηματικά
Performance
Multiplication tables

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-13T08:17:24Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)