Βιοαέριο – Εκμετάλλευση / Παραγωγή στο Δήμο Αμυνταίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Βιοαέριο – Εκμετάλλευση / Παραγωγή στο Δήμο Αμυνταίου

Κοντίνης, Νικόλαος Σπυρίδωνος

Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και η αλόγιστη υπερκατανάλωση ενέργειας, η διαρκώς αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου και ο φόβος εξάντλησής του, η εξόρυξη και χρήση των ορυκτών καυσίμων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της χρήσης τους είναι παράγοντες που ορίζουν το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη. Το ενδιαφέρον για την παραγωγή και χρήση βιοαερίου ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 σαν αποτέλεσμα των κρίσεων του πετρελαίου. Το βιοαέριο το οποίο παράγεται κατά την διάθεση ή επεξεργασία οργανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων σε κεντρικές μονάδες συνδυασμένης χώνευσης, μπορεί να συμβάλλει μερικώς στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, υποκαθιστώντας ρυπογόνα ή εισαγόμενα καύσιμα. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της αξιοποίησης της βιομάζας, ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και την καταγραφή του ενεργειακού δυναμικού από αγροτικές καλλιέργειες, ζωικά απορρίμματα, της υλοτόμησης των δασών καθώς και του οργανικού κλάσματος αστικών στερεών αποβλήτων. Διερευνάται η Αναερόβια Χώνευση ως σύστημα ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας, που είναι μια βιολογική διεργασία κατά την οποία παράγεται βιοαέριο από οργανική ύλη, υπό συνθήκες απουσίας οξυγόνου. Ως τελικό προϊόν προκύπτει σταθεροποιημένη ιλύς, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό.
The continuous increase of population and the incalculable energy consumption, the continuous raise of the oil prices and the fear of the exhaustion of it, the quarrying and use of the mineral fuels and the environmental effects of this use, are factors that determine the energy problem of the planet. The interest in biogas production originated in the early seventies as a consequence of the oil crisis. In Greece, biogas produced from animals, vegetation’s and urban wastes in centralized anaerobic digestion plants could contribute towards energy independency, by substituting imported fuels. The present assignment deals with the exploitation of biomass as a renewable source of energy and register the energy source deriving from agriculture, animal wastes, woodcutting and the organic part of urban solid wastes. The anaerobic digestion investigated as a system of energetic biomass development. This biological process produces biogas from organic matter in the absence of oxygen. The final product is stabilized mad which can be used as fertilizer.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Amyntaio
Βιομάζα
Βιοαέριο
Αμύνταιο
Biogas
Biomass

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T06:43:07Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.