Views on political issues both in Greece and Portugal, before and after the crisis: A Comparative Study

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Views on political issues both in Greece and Portugal, before and after the crisis: A Comparative Study

Καρτσουνίδου, Ευαγγελία Γεωργίου

Ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έκταση που η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη στάση των πολιτικών ελίτ και της κοινής γνώμης, όπου αυτό είναι δυνατό, στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία όσον αφορά πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος είναι να τονίσει τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές των απόψεων αυτών, ιδίως όσον αφορά τα θέματα προτεραιότητας και την αξιολόγηση των επιδόσεων, πριν και μετά την οικονομική κρίση του 2008, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων βουλευτικών εκλογών. Οι απόψεις των υποψηφίων βουλευτών καταγράφηκαν ως μέρος του διεθνούς προγράμματος “Comparative Candidate Survey” (CCS), το οποίο προσπαθεί να παρουσιάσει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Στην παρούσα εργασία, θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του 2009 και 2011/2012. Επιπλέον, εκτός από τους υποψηφίους, μας ενδιαφέρει η μελέτη της επίδρασης του παράγοντα "θέματα" στις εκλογικές προτιμήσεις των ψηφοφόρων ή με άλλα λόγια τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι εκλογείς ψηφίζουν. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι μέσω των δημοσκοπήσεων. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα των ερευνών του 2009 και του 2012, σε αντιστοιχία με την έρευνα του CCS. Ως εκ τούτου, μέσα από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, μπορούμε να εξάγουμε, μεταξύ άλλων, γενικά συμπεράσματα σχετικά με την προτεραιότητα των θεμάτων και να εντοπίσουμε διαφορές ή ομοιότητες μεταξύ Ελλήνων και Πορτογάλων ερωτηθέντων ή μεταξύ των πολιτικών ελίτ και των ψηφοφόρων στις δύο χώρες προς εξέταση. Επιπλέον, παρατηρούμε την αυξανόμενη σημασία της οικονομικής ψήφου και την τιμωρία των κυβερνήσεων, μέσα από την αξιολόγηση των οικονομικών πολιτικών και επιδόσεων. Επιπλέον, μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η ευθύνη της ΕΕ για την κακή οικονομική κατάσταση και την ίδια στιγμή η εμπιστοσύνη προς την ίδια ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η εσωστρέφεια της Ελλάδα αυξάνεται, ενώ η Πορτογαλία φαίνεται να αντιμετωπίζουν τα διάφορα προβλήματα και ζητήματα με περισσότερη εξωστρέφεια, επικαλούμενη το ένδοξο παρελθόν της ως πρώην αποικιακή αυτοκρατορία και το πολυπολιτισμικό περιβάλλον της με βάση την ίδια τη σχέση με κάποιες από της πρώην αποικίες της. Τέλος, μέσα από την εξέταση της στάσης των υποψηφίων βουλευτών, σύμφωνα με το κομματικό και ιδεολογικό τους υπόβαθρο, τονίζουμε τη σημασία του τελευταίου ως παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά τη στάση των υποψηφίων απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα, όπως ηθικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Σε γενικές γραμμές, δεν παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στις στάσεις των ερωτηθέντων μεταξύ 2009 και 2012. Υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ανέγγιχτα από το χρόνο και την οικονομική κατάσταση της εν λόγω χρονικής περιόδου, και άλλα που παρουσιάζουν μικρές αλλαγές. Παρ 'όλα αυτά, δεν μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η κρίση δεν τα επηρεάζει. Το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης είναι υπό ανάπτυξη ενώ από την άλλη πλευρά, το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε είναι περιορισμένο, με τις πρώτες ενδείξεις της οικονομικής κρίσης να εμφανίζονται ήδη από το 2009, ιδίως στην Ελλάδα, γεγονός που μας εμποδίζει από το να έχουμε μια σαφή γνώμη για την περίοδο πριν από την κρίση. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε σε θέση να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις απόψεις των ερωτηθέντων όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα που εξετάζονται στην παρούσα διπλωματική.
The main intention of this thesis is to present the extent which the economic crisis has influenced the attitudes of political elites, in line with public opinion where it is applicable, in Greece and Portugal regarding political, economic and social issues. More specifically, the main objective is to underline both the similarities and the differences of these views, particularly with regard to priority issues and performance evaluation, before and after the economic crisis of 2008, throughout the past two parliamentary elections. The opinions of candidate MPs were recorded as a part of the international project “Comparative Candidate Survey” (CCS), which attempts to illustrate similarities and differences among candidates. In the current thesis, data of 2009 and 2011/2012 will be used. In addition, besides the candidates, we are interested in studying the influence of the factor "issues" in the electoral preferences of voters or in other words in looking at the criteria according to which the electorate votes. One way to achieve this is through public opinion surveys. In this case will be used survey data of 2009 and 2012, in line with the research of CCS. Hence, through the answers of the respondents about specific issues, we can draw, among others, general conclusions regarding the issue priority, the congruence between Greek and Portuguese respondents or between political elites and voters. Moreover, we observe the increasing importance of economic voting and incumbent punishment, through the economic and performance evaluations. In addition, another interesting remark is the responsibility of the EU for the bad economic situation and at the same time the trust in it to overcome the crisis. Furthermore, there is evidence that the introversion of Greece is increased while Portugal seem to face the various problems and issues with more extroversion, relying on its glorious past as a former colony empire and on its multicultural environment based on the very relationship with some of its former colonies. Finally, through the examination of candidate MPs’ attitudes according to their party affiliation and ideological background, we highlight the importance of the latter as factor that influences considerably the candidates’ stance towards specific issues, such as moral, social and economic issues. Broadly speaking, there are not significant changes observed in the attitudes of the respondents between 2009 and 2012. There are issues that seem untouched by the time and the economic situation of this period of time, and others that present slight changes. Nonetheless, we cannot draw the conclusion that the crisis did not affect them. The phenomenon of the economic crisis is under development and on the other hand, the period of time that we examine is restricted with the first indications of the economic crisis being obvious since 2009 especially in Greece, preventing us from having a clear opinion before crisis; hence, we are not able to have an integrate image for the opinions of the respondents on specific issues.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

economic crisis
issue voting
οικονομική κρίση
θεματική ψήφος
Comparative Candidate Survey (CCS)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Αγγλική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T10:12:22Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.