Θρησκευτική ελευθερία και blogging

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Θρησκευτική ελευθερία και blogging

Νικολάου, Βασιλική-Μαρία Αθανασίου

Τhe present thesis deals with the issue of religious freedom and the sensitive matters attached to it and are related to the penetration of internet and of blogging in the modern societies. The thesis is divided into two parts. In the first part it is analyzed the meaning οf religious freedom and its historical presence. Then it is analyzed the legislative context of its ensuring in Greece and global while are referred constitutional restrictions of the religious freedom.On the first part are referred some case-law incidents in order to be comprehended the extensions of religious freedom. At the end is written a comparative overview of religious freedom in some indicative countries.The 2nd part of the thesis is devoted in blogging and its relationship with religious freedom. Initially morphology is explained and the general characteristics of the blogs in order to be globally informed the less updated reader. At the same time there is reference in their historical recursion. Continuing it is described how blogging works in Greece, the initiatives of greek bloggers, their rights and the restriction of censorship in blogs .On the 2nd capital of the 2nd part it is analyzed how is the current religious reality on the 21st century through internet. There is reference in the widespread electronic way of perpetrating religious tasks through the social networks and the new way of electronic religious education. It is analyzed the effort of legislative consolidation of religious freedom in Greece and worldwide. At the end there are emphasized through some extreme events discussions and conflicts for this matter. At the end of the thesis are summarized the conclusions.
Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται το θέμα της θρησκευτικής ελευθερίας και τα ευαίσθητα θέματα που άπτονται αυτής σχετικά με την διείσδυση του διαδικτύου και του blogging στις σύγχρονες κοινωνίες. Η εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας και της ιστορικής της αναδρομής. Στη συνέχεια αναλύεται το νομοθετικό πλαίσιο κατοχύρωσης της στην Ελλάδα και διεθνώς ενώ παράλληλα αναφέρονται και οι συνταγματικοί περιορισμοί στην άσκησή της. Στο α΄ μέρος αναφέρονται μερικά νομολογιακά περιστατικά για να γίνουν κατανοητές οι προεκτάσεις που μπορεί να πάρει η θρησκευτική ελευθερία. Τέλος γίνεται συγκριτική επισκόπηση της θρησκευτικής ελευθερίας ενδεικτικά σε μερικά κράτη. Το β΄ μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο στο blogging και στη συσχέτιση του με τη θρησκευτική ελευθερία. Αρχικά επεξηγούνται η μορφολογία και τα χαρακτηριστικά των blogs ώστε να κατατοπιστεί κάθε αναγνώστης στο βαθμό που δεν είναι εξοικειωμένος με την έννοια των blogs. Παράλληλα γίνεται αναφορά στην ιστορική τους αναδρομή. Στη συνέχεια περιγράφεται το πως λειτουργεί το blogging στην Ελλάδα, τα κίνητρα που ωθούν τους bloggers, τα δικαιώματα τους και ο περιορισμός της λογοκρισίας στα blogs. Στο 2ο κεφάλαιο του β’ μέρους γίνεται μία σφαιρικότερη προσέγγιση καθώς αναλύεται το πως υφίσταται η θρησκευτική πραγματικότητα τον 21ο αιώνα μέσα από τον κυβερνοχώρο. Γίνεται αναφορά στον διαδεδομένο πλέον ηλεκτρονικό τρόπο τέλεσης των θρησκευτικών καθηκόντων μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και στον νέο τρόπο ηλεκτρονικής θρησκευτικής εκπαίδευσης. Αναλύεται η προσπάθεια νομοθετικής κατοχύρωσης τόσο σε ελληνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Τέλος τονίζονται με αφορμή μερικών ακραίων περιστατικών προβληματικές και διαμάχες που έχουν προκύψει για τον εν λόγω θέμα. Στο τέλος της εργασίας συνοψίζονται τα συμπεράσματα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Blogging-Religious freedom
internet-web
Θρησκευτική ελευθερία Συνταγματικό Δικαίωμα
Άρση απορρήτου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T10:36:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.