Σημασιολογική περιγραφή παιχνιδιών εκγύμνασης και σωματικής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και δημιουργία ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων για την ενεργό και υγιή γήρανση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σημασιολογική περιγραφή παιχνιδιών εκγύμνασης και σωματικής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και δημιουργία ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων για την ενεργό και υγιή γήρανση

Μπαρμπαρόπουλος, Γεώργιος Στυλιανού

In recent years, there has been an increased interest by the game industry in game controllers that enable user interaction through body movements. These technological advances have led to the development of the so called exergames, which are serious games that incorporate physical exercises for the improvement of physical capacity. It has been shown that these games have multiple benefits for both physical, mental and cognitive health including physical empowerment, flexibility, balance, improved sociability of users, as well as, improvement of memory and cognition. Only recently the researchers started considering them as health monitoring tools, through collection and analysis of the data produced by specific game metrics, which range from simple measures such as game score and total play time, to more complicated ones which are tailored to each game. In-game metrics offer a more natural monitoring procedure compared to traditional measurement methods. Recent literature exhibits a number of efforts on modeling the game development life cycle as well as the components of serious games towards a better understanding of games’ structure. In this study, the key components of exergames are investigated and an ontology that describes the related concepts, utilizing semantic web technologies is provided. These components, apart from the game itself, include details for players, game sessions and data produced during game-playing. The description of the game includes elements such as goals, game controllers and presentation hardware used and reuses concepts from the already existing ontologies. The game session includes information related to the player, the date and venue where the game was played, as well as, the results/scores that were produced/achieved. To this extent, a JavaScript framework was developed, so as to apply the ontology to online exergames. These games were subsequently played by 6 users in multiple pilot tests and the results that derived from these sessions were published in a triplestore as open data. Finally, a SPARQL Endpoint is provided to enable open data access to clients through the web. This study attempts to model the concepts related to exergames providing a standardized structure for reference and comparison. Moreover, the proposed structure for publishing game data on the web, facilitates the integration and analysis of the data, which will hopefully lead to a better monitoring and understanding of health-related problems.
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην αγορά ελεγκτές παιχνιδιών που επιτρέπουν στο χρήστη να αλληλοεπιδρά με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις κινήσεις του σώματος του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη των παιχνιδιών φυσικής άσκησης που συνδυάζουν το παιχνίδι με την άσκηση και συμβάλλουν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Έχει αποδειχθεί ότι τα παιχνίδια αυτά έχουν πολλαπλά οφέλη τόσο στη φυσική υγεία όπως η ενδυνάμωση, η ευλυγισία και η ισορροπία, όσο και στην ψυχική και νοητική υγεία όπως η βελτίωση της διάθεσης και της κοινωνικότητας των χρηστών, αλλά και η βελτίωση της μνήμης. Τα παιχνίδια φυσικής άσκησης παρουσιάζονται ως εργαλεία μέτρησης της σωματικής υγείας, μέσω της συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων που προκύπτουν από αυτά. Τα δεδομένα συλλέγονται από μετρικές των παιχνιδιών όπως η βαθμολογία, οι ενέργειες του χρήστη και ο χρόνος παιχνιδιού και προσφέρουν μια πιο φυσική εμπειρία παιχνιδιού σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους μέτρησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει έρευνες με σκοπό τη μοντελοποίηση των συνιστωσών των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια περιγραφής των παιχνιδιών φυσικής άσκησης με τη χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Για το λόγο αυτό, αναπτύχθηκε μια οντολογία για την περιγραφή των εννοιών που εμπλέκονται στον τομέα αυτό, όπως οι συνεδρίες των παιχνιδιών και τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτές. Η περιγραφή των παιχνιδιών περιλαμβάνει έννοιες όπως οι ελεγκτές παιχνιδιών, οι στόχοι και το υλικό παρουσίασης ενώ η διεξαγωγή τους αναφέρεται σε μία ή περισσότερες συνεδρίες και περιλαμβάνει πληροφορίες για τον παίκτη, το φυσικό χώρο διεξαγωγής και την ημερομηνία της συνεδρίας. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στις μετρικές και τα χαρακτηριστικά που αποθηκεύει κάθε παιχνίδι. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο JavaScript, μέσω του οποίου εφαρμόστηκε η οντολογία σε διαδικτυακά παιχνίδια φυσικής άσκησης. Τα παιχνίδια αυτά δοκιμάστηκαν στη συνέχεια από 6 χρήστες κατά τη διάρκεια πιλοτικών δοκιμών και τα δεδομένα που προέκυψαν δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο ως ανοιχτά δεδομένα σε μια βάση δεδομένων RDF παρέχοντας ένα SPARQL Endpoint. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τα παιχνίδια μπορούν να δημοσιεύονται σε ένα προσωπικό αρχείο υγείας και να ανακτώνται στη συνέχεια μέσω των επιμέρους SPARQL Endpoints, συμβάλλοντας έτσι στην αποκέντρωση της πληροφορίας. Με την εισαγωγή μιας τυποποιημένης δομής για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των παιχνιδιών στο διαδίκτυο διευκολύνεται ο συνδυασμός και η ανάλυση των δεδομένων, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Παιχνίδια σοβαρού σκοπού
Παιχνίδια φυσικής άσκησης
Exergames
Ontology
Serious games
Οντολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-14T11:33:47Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.