Νέοι Τρόποι Καταβολής Μισθού και Ασφαλιστικών Εισφορών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Νέοι Τρόποι Καταβολής Μισθού και Ασφαλιστικών Εισφορών

Τραχανά, Θεοδώρα Δημητρίου

The aim of the thesis was to study new ways of salary payment and social insurance. Initially we examined the importance of the actual payment of wages and social insurance for the employment and then we presented the new ways of payment that were established by the legislator, including the obligation that payment should be to a bank account, according to Article 11 (2) of law n. 3842/2010 and the introduction of a special institution, the institution of “ergosimo” ( cheque payment for domestic workers- a way of declaring and paying for casual labour), initially for domestic workers but then for broader category of employees (Articles 20 et seq. of law n. 3863/2010, as replaced by Article 76 of the law n. 3996/2011 and finally by Article 74 of the law n. 4144/2013), which institution has led to a significant change in the way of salary payment and payment of social insurance for domestic workers. Specifically, we examined the process of issuing and redemption of “ergosimo”, the jobs that falling within the scope of the legislator, and the most valuable assets of this institution for domestic workers. Another issue that we raised was the legal nature of the receipt and the legal consequences that develops a declaration of surrender from the employment on the reciept. Finally, we dealt with the criminal liability of the employer for non-payment of social security and salary and the protection capacity for the worker in such cases.
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη των νέων τρόπων καταβολής του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Αρχικά εξετάσαμε τη μεγάλη σημασία που έχει για το μισθωτό η πραγματική καταβολή του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών και στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά του νέους τρόπους καταβολής που προέβλεψε ο νομοθέτης, μεταξύ των οποίων η υποχρέωση καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν.3842/2010 και η καθιέρωση του ειδικού θεσμού του εργοσήμου αρχικά για τους ευκαιριακά απασχολούμενους κατ’οίκον αλλά στη συνέχεια για ευρύτερη κατηγορία μισθωτών (άρθρα 20 επ. ν.3863/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 76 παρ. 8 του ν.3996/2011 και τελικά από το άρθρο 74 του ν.4144/2013), με τον οποίο επήλθε μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο αμοιβής και ασφάλισης του κατ’οίκον απασχολούμενου προσωπικού. Ειδικότερα, εξετάσαμε την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης του εργοσήμου, τις εργασίες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, καθώς και τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του θεσμού του εργοσήμου για το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό. Ένα άλλο θέμα που θίξαμε ήταν η νομική φύση της εξοφλητικής απόδειξης και οι έννομες συνέπειες που αναπτύσσει όρος παραίτησης που εμπεριέχεται στην εξοφλητική απόδειξη. Τέλος, ασχοληθήκαμε με την ποινική ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και μισθού και τις δυνατότητες προστασίας του εργαζομένου στις περιπτώσεις αυτές.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εργόσημο
Social Insurance
Ergosimo-Cheque Payment For Domestic Workers
Καταβολή Μισθού
Ασφαλιστικές Εισφορές
Salary Payment

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-14T11:59:53Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)