Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου σε έξι διαφορετικές χώρες : Μια συγκριτική μελέ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διερεύνηση γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου σε έξι διαφορετικές χώρες : Μια συγκριτική μελέ

Λούκας, Κωνσταντίνος Λάζαρου

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των γνώσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών σχετικά με το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, 348 μαθητών της Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός μας ήταν να διαπιστωθεί κατά πόσο διαφοροποιούνται ή όχι τα στοιχεία αυτά στους μαθητές των διαφορετικών χωρών. Η καταγραφή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου, ενώ για την επεξεργασία καθώς και τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 20.0. Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές αν και προέρχονται από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, με διαφορετική παράδοση, εκπαιδευτικό σύστημα και κουλτούρα παρουσιάζουν κυρίως ομοιότητες ως προς τις αντιλήψεις τους και τις γνώσεις τους απέναντι στο περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Βεβαίως παρατηρούνται και διαφορές, αλλά είναι πολύ λιγότερες. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, δηλώνουν αρκετά ενημερωμένοι (κυρίως από την τηλεόραση, το διαδίκτυο και το σχολείο) και ανησυχούν για το μέλλον του περιβάλλοντος. Έχουν μια απλουστευμένη αντίληψη για το περιβάλλον, ταυτίζοντας το κυρίως με τη φυσική του διάσταση. Δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν πιο πολύπλοκες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις σ’ αυτό. Ωστόσο έχουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο αντίληψης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Δηλώνουν πρόθυμοι ακόμα και για προσωπικές θυσίες για να το προστατέψουν και στην καθημερινότητά τους δηλώνουν ότι ενεργούν με γνώμονα την προστασία του. Θεωρούν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τον εαυτό τους υπεύθυνο τόσο για την δημιουργία των προβλημάτων όσο και μέρος στην επίλυση αυτών. Δεν είναι όμως βέβαιοι αν μπορούν με την προσωπική τους δράση να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αν και δείχνουν πρόθυμοι, δεν συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αναγνωρίζουν ως σημαντικές αξίες για την προστασία του περιβάλλοντος το σεβασμό σε κάθε μορφή ζωής, την υπευθυνότητα, την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη. Τέλος ως τιμωρία όσων καταστρέφουν το περιβάλλον προτείνουν οι ένοχοι να εργαστούν για την αποκατάσταση αυτού.
The present study attempts to explore the knowledge, attitudes and behaviors related to the environment and environmental issues of 348 pupils of the fifth and sixth grade in elementary schools from six different European countries. Our aim was to determine to what extend this information differs or not between pupils of different countries. The recording of data was performed using a questionnaire, and for processing and statistical analysis of the results the statistical program SPSS 20.0 was used. It was found that pupils although derived from different European countries, with different tradition, educational system and culture mainly show similarities in their perceptions and knowledge towards the environment and environmental issues. Of course there are differences, but much less. Specifically, pupils are interested in the environment, declare sufficiently informed (mainly from television, internet and school) and are concerned about the future of the environment. They have a simplified perception of the environment, identifying it mainly in its physical dimension. They are not able to understand more complex relationships and interactions therein. However they have a good framework for understanding environmental issues. They claim to be willing even for personal sacrifices to protect it and in their daily lives they declare that they act for its protection. They consider humans and especially themselves as responsible for the creation of the problems as well as a part of their solution. But they are not sure if they can help to protect the environment with their personal action. Although they show willingness, they do not involve themselves in environmental organizations. They recognize as important values for environmental protection, the respect of all forms of life, responsibility, honesty and justice. Finally as punishment of those who destroy the environment they propose him to work to restore it.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Children’s perceptions
Environmental Education
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Environmental issues
Αντιλήψεις παιδιών
Περιβαλλοντικά ζητήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-14T12:05:58Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)