Η αξιολόγηση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης των διατροφικών διαταραχών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η αξιολόγηση της φαρμακευτικής αντιμετώπισης των διατροφικών διαταραχών

Γκιούρας, Κωνσταντίνος Ιωάννη

The primary aim of this systematic review was to study the effect of pharmacological treatments on body weight in patients with eating disorders. A literature search was conducted in Medline and ClinicalTrials.gov. Systematic review was performed in randomized control trials with at least 12 weeks duration. Anthropometric, psychological and physiologic changes were recorded as secondary outcomes. At total of nine studies with 741 participants met the inclusion criteria. In binge eating disorder (BED), topiramate and duloxetine reduced body weight. In bulimia nervosa (BN), sertralin and fluvoxamine reduced body weight. In anorexia nervosa (AN), the studied hormone therapies had no affect on body weight. In BED, body mass index was reduced by topiramate and escitalopram and body fat was reduced by topiramate. In AN, treatment with recombinant human insulin-like growth factor-Ι (rhIGF-I) alone or combined with oral contraceptive (ethinyl estradiol, nerethindrone) increased lean mass, while treatment with recombinant human growth hormone (rhGH) increased lean mass and reduced fat mass. For psychological outcomes, binge eating episodes in BED were reduced by topiramate and duloxetine, while sertralin and fluvoxamine reduced binge eating/purging episodes in BN. Spinal bone mineral density increased by rhIGF-I or combined with oral contraceptive pill in AN. In conclusion, treatment with topiramate and duloxetine leads to weight loss and improvement of psychological features in obese patients with BED. Antidepressants sertralin and fluvoxamine have similar results in BN. Ηormone therapies in patients with AN had affect on body composition and improved skeletal health.
Κύριος σκοπός της συστηματικής ανασκόπησης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της φαρμακευτικής αντιμετώπισης στην μεταβολή του σωματικού βάρους σε ασθενείς με διατροφικές διαταραχές. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στην βάση δεδομένων Medline και ClinicalTrials.gov. Στην συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές με διάρκεια διεξαγωγής τουλάχιστον 12 εβδομάδων. Επιπλέον, καταγράφθηκαν οι μεταβολές σε ανθρωπομετρικές, ψυχολογικές ή φυσιολογικές μεταβλητές ως δευτερεύουσες εκβάσεις. Συνολικά εννέα μελέτες με 741 ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Στην διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας (ΔΕΥ), το σωματικό βάρος μειώθηκε με την τοπιραμάτη και την ντουλοξετίνη. Στην νευρογενή βουλιμία (ΝΒ), το σωματικό βάρος μειώθηκε με την σερτραλίνη και την φλουβοξαμίνη. Στην νευρογενή ανορεξία (ΝΑ), οι συμπεριλαμβανόμενες ορμονικές θεραπείες δεν είχαν κάποια επίδραση στην μεταβολή του σωματικού βάρους. Στην ΔΕΥ, ο δείκτης μάζας σώματος μειώθηκε με την τοπιραμάτη και την εσιταλοπράμη και το σωματικό λίπος με την τοπιραμάτη. Στην ΝΑ, η παρέμβαση με τoν ανασυνδυασμένο ανθρώπινο ινσουλινόμορφο αυξητικό παράγοντα Ι (rhIGF-I) μόνο ή σε συνδυασμό με αντισυλληπτική αγωγή (αιθινυλοιστραδιόλη,νορεθινδρόνη), αύξησε την άλυπη μάζα και η παρέμβαση με ανασυνδυασμένη ανθρώπινη αυξητική ορμόνη (rhGH) αύξησε την άλυπη μάζα και μείωσε την λιπώδη μάζα. Ως προς τις ψυχολογικές εκβάσεις, τα επεισόδια υπερφαγίας μειώθηκαν με την τοπιραμάτη και την ντουλοξετίνη στην ΔΕΥ, ενώ η σερτραλίνη και η φλουβοξαμίνη μειώσανε τα επεισόδια υπερφαγίας και τα καθαρτικά επεισόδια στην ΝΒ. Στην ΝΑ, η οστική πυκνότητα της σπονδυλικής μέσης αυξήθηκε με τον rhIGF-I και στον συνδυασμό του με αντισυλληπτική αγωγή. Συμπερασματικά, η παρέμβαση με τοπιραμάτη και ντουλοξετίνη σε παχύσαρκους ασθενείς με ΔΕΥ συμβάλει στην μείωση του βάρους και στην βελτίωση των ψυχολογικών χαρακτηριστικών της. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν τα αντικαταθλιπτικά σερτραλίνη και φλουβοξαμίνη στην NB. Οι ορμονικές θεραπείες στην νευρογενή ανορεξία μετέβαλαν την σύνθεση σώματος και βελτίωσαν την σκελετική υγεία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Συστηματική ανασκόπηση
Διατροφικές διαταραχές
Φαρμακοθεραπεία
Eating disorders
Pharmacotherapy
Systematic review

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-14T12:21:41Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)