Η άμυνα του καθ’ ου κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης ενδοκοινοτικών αποφάσεων στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 1215/2012

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η άμυνα του καθ’ ου κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης ενδοκοινοτικών αποφάσεων στην Ελλάδα κατά τον Κανονισμό 1215/2012

Πάτκας-Τσαπέκος, Ανέστης Ιωάννη

With the entry into force of the Regulation No 1215/2012 the exequatur procedure be-comes completely abolished in all fields concerning judgments coming under the scope of the Regulation. Thus, the Regulation acquires a special significance concerning the convergence of the law concepts and the perpetually expanding mutual trust between the member states in the field of judicial cooperation. At the same time, the complete abolition of exequatur fully re-defines the debtor’s defense system under two aspects, concerning, firtstly, the granted defense mechanism and, secondly, the objections that can be alleged against the enforcement. The pre-sent study aims to lighten up these particular aspects; firstly, the systematic presentation of the complete abolition of exequatur and the substitute guarantees that accompany this abolition; secondly, the interpretative approach of the debtor’s defense system, given the abolition of exe-quatur; and thirdly, the delimitation of the extended -under the system of the Regulation- de-fense field (objections) against the enforcement.
Με τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 1215/2012 καταργείται ολοσχερώς η ενδιάμεση δι-αδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας (exequatur) στο σύνολο των ενδοκοινοτικών αποφάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. Ο Κανονισμός αποκτά έτσι ιδιαίτερη δικαιοπολιτική σημασία, αναγόμενη στη σύγκλιση των δικαιικών αντιλήψεων και τη διαρκώς ενδυναμούμενη αμοιβαία εμπιστοσύνη των κρατών-μελών στον τομέα της δικαστικής συνερ-γασίας. Συγχρόνως, όμως, με την κατάργηση αυτή, επαναπροσδιορίζεται πλήρως το υιοθετού-μενο από τον Κανονισμό σύστημα άμυνας του καθ’ ου υπό δύο επόψεις• αφενός ως προς τον παρεχόμενο μηχανισμό άμυνας και αφετέρου ως προς τις δυνάμενες να προβληθούν αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης του ενδοκοινοτικού τίτλου. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των ειδικότερων αυτών ζητημάτων· πρώτον, στην συστηματική παρουσίαση της ολοσχερούς απεμπόλησης της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας και των υποκατάστατων εγγυήσεων που την συνοδεύουν· δεύτερον, στην ερμηνευτική προσέγγιση του εισαγόμενου συστήματος άμυνας του καθ’ ου η εκτέλεση, ενόψει της κατάργησης της διαδικασίας του exequatur· και τρίτον, στην οριοθέτηση του διευρυμένου -υπό το σύστημα του Κανονισμού- πεδίου άμυνας του καθ’ ου κατά της επισπευδόμενης δυνάμει ενδοκοινοτικού τίτλου εκτελεστικής διαδικασίας.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Enforcement
Άμυνα οφειλέτη
Debtor’s defense
Αναγκαστική εκτέλεση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T09:39:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.