Συλλογική δράση/ταυτότητα στο δημόσιο χώρο και τα χαρακτηριστικά performance (επιτέλεσης) που της αντιστοιχούν: Αγανακτισμένοι (Σύνταγμα), Gay Parade (Αθήνα), Zombie Riot (Θεσσαλονίκη)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συλλογική δράση/ταυτότητα στο δημόσιο χώρο και τα χαρακτηριστικά performance (επιτέλεσης) που της αντιστοιχούν: Αγανακτισμένοι (Σύνταγμα), Gay Parade (Αθήνα), Zombie Riot (Θεσσαλονίκη)

Μπαμπίλης, Δημήτριος Γεωργίου

Οι έννοιες της θεατρικότητας και της επιτελεστικότητας και οι προεκτάσεις στους στις συλλογικές δράσεις που εγγράφονται στο δημόσιο χώρο, αποτελούν το θέμα της παρούσας εργασίας. Μέσα από τα παραδείγματα των Αγανακτισμένων της πλατείας Συντάγματος, της παρέλασης του Gay Pride και του μεταμοντέρνου καρναβαλιού του Zombie Riot, αυτό που αποπειράται να αναλυθεί είναι το κατά πόσον οι συλλογικές αυτές δράσεις φέρουν στοιχεία ικανά να τους αποδώσουν γνωρίσματα θεατρικότητας και επιτελεστικότητας. Εξετάζεται έτσι ένα εύρος χαρακτηριστικών τους, που περιλαμβάνουν από την χωροταξική τους ανάπτυξη, μέχρι την συμπεριφορά των συμμετεχόντων κατά τη διάρκειά τους, για να διερευνηθεί ο βαθμός αντιστοίχισής τους με τις εν λόγω έννοιες. Νωρίτερα, συνδυάζοντας επιστημονικά πεδία, η θεατρικότητα και η επιτελεστικότητα αναλύονται στους ορισμούς τους, ορίζοντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η μελέτη των παραδειγμάτων. Βασικά εργαλεία αυτής της μελέτης είναι η θεωρία του Schechner για την επιτέλεση (και ακολούθως για τις Επιτελεστικές Σπουδές), οι θέσεις της Butler για την επιτελεστικότητα της έμφυλης ταυτότητας και η μελέτη του Σταυρίδη για την θεατρικότητα της κατοίκισης του δημόσιου χώρου. Από τον πρώτο, αυτό που επιδιώκεται είναι να αντληθεί η μεθοδολογία σύνδεσης μιας κατ’ αρχήν εξω-καλλιτεχνικής συμπεριφοράς με το λεξιλόγιο της μελέτης του θεάτρου και της performance. Με την Butler, ο στόχος μοιάζει λίγο δυσκολότερος, αλλά πολλαπλά ενδιαφέρων. Αυτό που επιδιώκεται είναι ο παραλληλισμός της θεωρίας της για το queer σε ταυτότητες που δεν σχετίζονται με το έμφυλο και τα σχετικά του συμφραζόμενα. Πιο απλά, η περιγραφή queer δοκιμάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής διαμαρτυρίας ενός «διαφορετικού» απέναντι σε έναν κανόνα (βλ. π.χ. οι Αγανακτισμένοι απέναντι από το Κοινοβούλιο) για να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής των θέσεών της στο πλαίσιο που αυτή η μελέτη τοποθετείται. Τέλος, αντλώντας μερικά από τα συμπεράσματα του Σταυρίδη, η εργασία αποσκοπεί στη σύνδεση των παραπάνω με το αστικό περιβάλλον, παράγοντας που κρίνεται κύριος στην δημιουργία φαινομένων, όπως αυτά που μελετούνται εδώ.
The concepts of theatricality and performativity and their extensions into collective actions entered in the public space, are the subject of this paper. Through the examples of Aganaktismenoi of Syntagma Square, the parade of Gay Pride and the postmodern carnival of Zombie Riot, what is attempted to be analyzed is whether those collective actions bear sufficient evidence that will ascribe traits of theatricality and performativity to them. That is why a spectrum of characteristics is examined, including the spatial development and the participants’ behavior during those actions, in order to investigate the degree of matching them with those concepts. Earlier, combining disciplines, theatricality and performativity are analyzed to their definitions, defining the framework within which the study of the examples proceeds. Basic tools of this study are the theory of Schechner on performance (and subsequently on Performance Studies), the positions of Butler on the performativity of gender identity and the study of Stavrides on the theatricality of the inhabitation of public space. From the first, the aim is to pump the methodology of linking an, initially, extra-artistic behavior with the vocabulary of theater and performance studies. With Butler, the goal seems a little more difficult, but still interesting in many ways. The aim is the parallelism of the theory of queer with non-gender identities and its relevant context. More simply, the description queer is tested in the context of political protest of a "different" against a rule (see. p. ex. Aganaktismenoi as opposed to the Greek Parliament) to investigate the applicability of the positions within which this study is placed. Finally, drawing on some of the conclusions of Stavrides, the paper aims to link the above with the urban environment, a key factor at creating such phenomena, as those studied here.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Aganaktismenoi
Public Space
Αγανακτισμένοι
Δημόσιος Χώρος
Επιτέλεση
Performance

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T09:44:56Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεάτρου

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.