Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας αποθήκης - κέντρου διανομής Νοτίου Ελλάδας εταιρίας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου στη Θεσσαλονίκη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μελέτη σκοπιμότητας δημιουργίας αποθήκης - κέντρου διανομής Νοτίου Ελλάδας εταιρίας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου στη Θεσσαλονίκη

Σαχταρόπουλος, Βασίλειος Γεωργίου

The purpose of this dissertation is the study of the supply chain, of α company which produce calcium carbonate, and more specifically the research on the need for a new storage in the Southern region of Greece. For the implementation of the dissertation were used actual historical records of the company. Initially, was presented the literature review which helped to make important decisions as well as a thorough study of the information that was provided by the company to come out safe conclusions for our supply chain. Then were calculated and were studied all factors and cost elements that play an important role in the decisions for the creation of the new warehouse, including the selection of the location, the manner and the cost of the transportation of the goods and the size and the configuration of the warehouse. Afterwards was calculated the total cost of transportation of the goods to the warehouse and to the final customers for each of the selected sites and the rental and purchase costs. The calculations were made for a period of five years, changing demand and calculating whether such an investment would be profitable for the company. Finally were exported important conclusions, while also were recorded suggestions for further research.
Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της εφοδιαστικής αλυσίδας, εταιρίας παραγωγής ανθρακικού ασβεστίου και πιο συγκεκριμένα η έρευνα για την ανάγκη δημιουργίας αποθήκης στην περιοχή της Νότιας Ελλάδας. Για την υλοποίηση της πτυχιακής χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά ιστορικά στοιχεία της εταιρίας. Αρχικά παρουσιάστηκε η βιβλιογραφία που βοήθησε στην λήψη σημαντικών αποφάσεων καθώς και η ενδελεχής μελέτη των στοιχείων που δόθηκαν από την εταιρία προκειμένου να βγουν ασφαλή συμπεράσματα για την εφοδιαστική της αλυσίδα. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν και μελετήθηκαν όλοι εκείνοι οι παράγοντες και τα στοιχεία κόστους που παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόφαση για την δημιουργία της νέας αποθήκης, όπως η επιλογή της θέσης της, ο τρόπος και το κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων καθώς και το μέγεθος και η διαμόρφωση της αποθήκης. Έπειτα υπολογίστηκε το συνολικό κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων στην αποθήκη καθώς και στους τελικούς πελάτες για κάθε μια από τις επιλεγόμενες περιοχές καθώς και το κόστος ενοικίασης και αγοράς αυτής. Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν για διάστημα 5 χρόνων, μεταβάλλοντας τη ζήτηση και εξετάστηκε κατά πόσο μια τέτοια επένδυση θα ήταν κερδοφόρα για την εταιρία. Τέλος εξάγονται σημαντικά συμπεράσματα, ενώ επιπλέον καταγράφονται και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Warehouse
Αποθήκη-Τοποθεσία
Location-cost
Στοιχεία κόστους

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015
2016-10-17T10:10:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)