Η σπουδή του δικαίου των θρησκευμάτων στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Η σπουδή του δικαίου των θρησκευμάτων στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης

Γιατσίδου, Ελεονώρα Α.

Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζεται η συστηματική καταγραφή και ταξινόμηση της διδασκαλίας του Δικαίου των Θρησκευμάτων στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται η γένεση, η διαμόρφωση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ακαδημαϊκής μελέτης του Δικαίου των Θρησκευμάτων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μελέτη βασίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις σχέσεις της Πολιτείας και των Θρησκευμάτων στο κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράλληλα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιστορικές και σύγχρονες κοινωνικές παράμετροι που, μεταξύ άλλων, επιδρούν σημαντικά στις εθνικές επιλογές για θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η ανάδειξη των συστημάτων διδασκαλίας και μελέτης του Δικαίου των Θρησκευμάτων στον ακαδημαϊκό ευρωπαϊκό χώρο με παράλληλη μελέτη των σχέσεων Πολιτείας – Θρησκευμάτων υπό το πρίσμα των αρχών της θρησκευτικής ισότητας και ελευθερίας αντικατοπτρίζει τη θέση και τη σημασία του Δικαίου των Θρησκευμάτων στον ενιαίο χώρο της Ευρωπαϊκής Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η έρευνα αναδεικνύει τους παράγοντες που επηρέασαν ιστορικά τη διαμόρφωση των σχετικών Προγραμμάτων Σπουδών στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και εκείνους που συνέβαλαν στη σύγχρονη θέση του Δικαίου των Θρησκευμάτων στον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Τα συμπεράσματα της έρευνας και της μελέτης, τόσο από την ιστορική καταγραφή όσο και από την ισχύουσα θέση του Δικαίου των Θρησκευμάτων εντός του ιστορικού - κοινωνικού - νομικού πλαισίου του κάθε κράτους μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε, διατυπώνονται με συστηματικό τρόπο.
This thesis presents the systematic recording and classification of teaching the Law of Religions in the European Higher Education area.The genesis, the configuration and characteristics of the academic study of the Law of Religions in European Union institutions are presented and analysed. The study is based on the current legal framework governing the State-Religions’ relations of each member-state of the European Union and it also takes into account historical and contemporary social parameters which, amongst other things, significantly affect the national choices on issues of higher education. The elevation of teaching and study systems of the Law of Religions in the academic European area while studying State-Religions’ relations in the light of the principles of religious equality and freedom reflects the position and the importance of the Law of Religions in the European Union’s space of Higher Education. The research highlights the factors that affected the historical formation of the curricula in the field of higher education and those who have contributed to the current position of Law of Religions in European academia. The findings of research and study, both the historical record and the current position of the Law of Religions in the historical - social - legal framework of each state in which formed and evolved, made in a systematic way.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Εκκλησιαστικό δίκαιο & κανονικό δίκαιο
European union
Δίκαιο των θρησκευμάτων
Ευρωπαϊκή ένωση
Univeristy
Θρησκευτική εκπαίδευση, Μελέτη και διδασκαλία (Ανώτατη), Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Religious education, Study and teaching (Higher), European Union countries
Πανεπιστήμιο
Ecclesiastical law & canon law
Law of religions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-17T10:19:39Z
2016
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)