Παλιρροιακή πολωσιμότητα σε διπλό σύστημα αστέρων νετρονίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παλιρροιακή πολωσιμότητα σε διπλό σύστημα αστέρων νετρονίων

Παπαδοβασιλάκης, Μάριος

Neutron stars are a natural laboratory for testing out several theories of Physics including General Relativity and Nuclear Physics, and examine how matter behaves under extreme conditions. The interior of a neutron star is yet to be determined, but the behavior of neutron star binaries offer us an abundance of information regarding this subject. More particularly, the gravitational waves that are emitted from these systems contain a lot of information about the stars' mass, radius, and Equation of State (EOS). In this paper we firstly present the mathematical background one needs in order to understand the physics behind the tidal effects between the two stars, which in turn produce gravitational radiation. We then proceed to calculate the love numbers k2 for two EOS, which are a constant value that expresses the extent of the star's response (Quadrupole moment Q ) to an externally induced tidal field (E). The tidal Love number k2 is crucial because it contains the information we need in order to determine the star's EOS, and with the recent advance in gravitational wave detectors we are much closer in achieving that.
Τα αστέρια νετρονίων είναι ένα φυσικό εργαστήριο για τη δοκιμή αρκετών θεωριών της Φυσικής, συμπεριλαμβανομένων της Γενικής Θεωριάς της Σχετικότητας και της Πυρηνικής Φυσικής, καθως και για την εξέταση του πώς η ύλη συμπεριφέρεται κάτω από ακραίες συνθήκες. Το εσωτερικό ενός αστέρα νετρονίων δεν είναι ακόμα προσδιορισμένο, αλλά η συμπεριφορά των διπλών συστημάτων αστέρων νετρονίων μας προσφέρει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό. Πιο συγκεκριμένα, τα βαρυτικά κύματα που εκπέμπονται από τα συστήματα αυτά περιέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με την μάζα, την ακτίνα και την καταστατική εξίσωση του κάθε αστέρα. Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε κατ 'αρχάς το μαθηματικό υπόβαθρο που χρειάζεται κανείς για να κατανοήσει τις φυσικές έννοιες γύρω από τα παλιρροιακά φαινόμενα μεταξύ δύο αστέρων, τα οποία με τη σειρά τους εκμπέμπουν βαρυτική ακτινοβολία. Στη συνέχεια υπολογίζουμε τον παλιρροιακό αριθμό Love k2 , για δύο καταστατικές εξισώσεις, ο οποίος είναι μία σταθερά που εκφράζει τον βαθμό απόκρισης της τετραπολικής ροπής (Q) του αστέρα στο εξωτερικό παλιρροιακό πεδίο (E). O παλιρροιακός αριθμός Love είναι πολυ σημαντικός, διότι περιέχει τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να καθοριστεί η καταστατική εξίσωση του αστέρα, και με την πρόσφατη πρόοδο στους ανιχνευτές βαρυτικών κυμάτων είμαστε πολύ πιο κοντά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2016
2016-10-17T10:35:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)