Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας

Χριστοφορίδου, Ελευθερία Αθανασίου

Although in recent years there has been an increased interest in the nature of the media and public behavior, a thorough and grounded understanding of the effect of media in the lives of the Greeks in Germany is inadequate or non-existent. The purpose of this work is directed to this understanding. In the chapters that follow, a theoretical framework for analyzing the impact of the media is developed. Then, the influence of the media in the lives of the Greeks in Germany is examined and analysed. The survey data on the influence of media in the lives of Greeks in Germany derive from personal interviews using questionnaires. This paper is divided into three parts. The first part (chapter 1-3) is the introduction of the research topic. The second part (chapter 4-5) includes a description of the methodology employed and the presentation and discussion of findings. The third part (chapter 6), which is the last, contains the findings of research and analysis is focused on the influence of media in the lives of Greeks in Germany. Moreover, the third part presents the research limitations and areas for future research.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για την φύση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της συμπεριφοράς του κοινού, μία εμπεριστατωμένη και θεμελιωμένη κατανόηση για την επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας είναι ελλιπής έως και ανύπαρκτη. Ο σκοπός αυτής της εργασίας κατευθύνεται προς αυτή την κατανόηση. Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αναπτύσσεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση της επίδρασης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στη συνέχεια, διερευνάται αυτή η επίδραση των Μέσων στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας. Τα δεδομένα της έρευνας για την επίδραση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας προήλθαν από προσωπικές συνεντεύξεις μέσω ερωτηματολογίων. Η παρούσα εργασία είναι χωρισμένη σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος (κεφάλαιο 1-3) αποτελεί την εισαγωγή του ερευνητικού θέματος. Το δεύτερο μέρος (κεφάλαιο 4-5) περιλαμβάνει την περιγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε και την παρουσίαση και τη συζήτηση των ευρημάτων. Το τρίτο μέρος (κεφάλαιο 6), το οπoίο είναι και το τελευταίο, περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της έρευνας και επικεντρώνεται στην ανάλυση της επίδρασης των Μέσων στη ζωή των Ελλήνων της Γερμανίας. Επιπλέον, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι περιορισμοί της έρευνας και πεδία για μελλοντική έρευνα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γερμανία
Επίδραση
Mass Media
Influence
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Έλληνες
Greeks
Germany

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-17T10:37:55Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-02-01
2015


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.