Εκπαίδευση για την ειρήνη και τη δημοκρατία στο πολυπολιτισμικό Ελληνικό νηπιαγωγείο. Μία έρευνα δράση.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εκπαίδευση για την ειρήνη και τη δημοκρατία στο πολυπολιτισμικό Ελληνικό νηπιαγωγείο. Μία έρευνα δράση.

Φιλιάδου, Κωνσταντίνα Θωμά

Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί μία γενική προσέγγιση της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία σε μία Πολυπολιτισμική τάξη Νηπιαγωγείου. Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η έρευνα – δράση ως παρέμβαση μικρής κλίμακας στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά τη διδασκαλία της Ειρήνης και της Δημοκρατίας σε μία πολυπολιτισμική τάξη. Αρχικά σχεδιάστηκε ένα προτεινόμενο πλάνο δράσης, κατόπιν εφαρμόστηκε σε μία τάξη Νηπιαγωγείου, και στη συνέχεια αξιολογήθηκε και αναθεωρήθηκε με βάση τα δεδομένα της έρευνας. Το πρόγραμμα της παρέμβασης προσεγγίζει τις έννοιες της Ειρήνης, της Δημοκρατίας, της Πολυπολιτισμικότητας και της Πολυπολιτισμικής/ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Εκπαίδευσης στην Ιδιότητα του Πολίτη, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ανάληψης κοινωνικής δράσης.
In this master thesis an attempt is made to present a general approach to Education for Peace and Democracy in a Multicultural Kindergarten class. For the implementation of the study, was used action - research as small-scale intervention in the field of preschool childhood education, with the ultimate aim of improving the educational process in the teaching of Peace and Democracy in a multicultural classroom. A proposed plan of action was originally designed, then applied to a kindergarten class, and then evaluated and revised based on the research data. The intervention program approaches the concepts of Peace, Democracy, Multiculturalism and Multicultural / Intercultural Education, Citizenship education, Human Rights, Environmental Education and undertaking social action.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Education for peace and democracy
Intercultural education
Εκπαίδευση για την ειρήνη και τη δημοκρατία
Citizenship education
Undertaking of social action
Eκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη
Human rights
Κριτική παιδαγωγική της ειρήνης
Critical peace education
Environmental education
Διαπολιτισμική εκπαίδευση
Ανάληψη κοινωνικής δράσης
Ανθρώπινα δικαιώματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
2016-10-17T10:47:15Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)