Η Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής ή Παιδαγωγία» του Ιωσήπου Μοισιόδακος. Παιδαγωγικές αντιλήψεις- Γραμματολογική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η Πραγματεία περί Παίδων Αγωγής ή Παιδαγωγία» του Ιωσήπου Μοισιόδακος. Παιδαγωγικές αντιλήψεις- Γραμματολογική προσέγγιση

Νικολαΐδου, Γεωργία Μιχαήλ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού μέσα από το έργο του Ιώσηπου Μοισιόδακα «Πραγματεία περί παίδων αγωγής ή Παιδαγωγία». Ο Μοισιόδαξ γεννήθηκε γύρω στο 1730. Με τις επιδράσεις που δέχτηκε στη Δύση στράφηκε στις θετικές επιστήμες και τον παιδαγωγικό τομέα. Το 1765 διορίστηκε διευθυντής στην Ακαδημία του Ιασίου εφαρμόζοντας ένα μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα σύμφωνο με τις ιδέες του Διαφωτισμού και διδάσκοντας στην απλή ελληνική γλώσσα. Το 1779 εκδίδει το παιδαγωγικό του σύγγραμμα επηρεασμένος από τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του John Locke. Σ’ αυτό παρουσιάζει τις προτάσεις του για τη μεθοδολογία της ορθής παιδαγωγικής που πρέπει να εφαρμοστεί στα ελληνικά σχολεία, ασκώντας κριτική στην υπάρχουσα εκπαιδευτική πρακτική και στη σχολαστική αριστοτελική μέθοδο. Δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ηθική ανάπτυξη του παιδιού πέρα από την πνευματική. Για τη σωστή αγωγή του παιδιού πρέπει να εργαστούν προσεκτικά τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι. Δίνει συμβουλές στους γονείς για την αγωγή των παιδιών τους με βάση τις ηθικές αρχές και αξίες και προτείνει τρόπους σωστής συμπεριφοράς προς τους δασκάλους των παιδιών τους. Στη συνέχεια αναφέρεται στα καθήκοντα των δασκάλων και στη φροντίδα που πρέπει να επιδείξουν πρώτιστα στην ηθική και ύστερα στην πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου του αναφέρεται στη σωστή διδακτική του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών με προτάσεις για μέθοδο διδασκαλίας της γραμματικής, του συντακτικού και των γραπτών εργασιών. Η «Παιδαγωγία» του πρόσφερε ένα σπουδαίο οδηγό στους γονείς και τους δασκάλους για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών και συνέβαλλε στην αλλαγή του εκπαιδευτικού κλίματος της εποχής του.
The present essay deals with the issue of children’s upbringing and education the era of Greek - Modern Enlightenment through the work of Iosipos Moisiodax “Treatise on children’s education or Pedagogy”. Moisiodax was born around 1730. Influenced by the West, he turned to the sector of exact sciences and pedagogy. In 1765 he was appointed head of the Academy of Iasio and implemented a programme of reforms in accordance with the Enlightenment and taught in the plain Greek language. In 1779 he published his pedagogical book influenced by the pedagogical perceptions of John Locke. In this, he presents his proposals for the method of correct pedagogy which must be enforced in the Greek schools, criticizing the current education system and the scholastic Aristotelian method. Besides spiritual development he especially emphasizes moral development. For the correct upbringing and education of the child, the parents as well as the teacher need to collaborate carefully. He gives advice to the parents about the upbringing of their children, based on moral values and suggests ways of proper behavior towards the teachers of their children. Further on he refers to the duties of the teacher and the care they have to show primarily regarding morals and then the spiritual development of the children. In the final part of the book, the correct teaching of the lesson for the ancient Greeks is mentioned together with suggestions for methods of teaching grammar, syntax and written assignments. His “Pedagogy” provided a great guide for the treatment and education of children in teachers and parents and contributed to changing the educational climate of his era.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαφωτισμός
Pedagogy
Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Enlightenment
Iosipos Moisiodax
Παιδαγωγία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-10-17T10:50:54Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.