Αεροπορική μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα και προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αεροπορική μεταφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ευθύνη του αεροπορικού μεταφορέα και προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών

Τσαντή, Βασιλική Ιωάννη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η ενασχόληση με τα βασικότερα θέματα που αφορούν την αεροπορική μεταφορά επιβατών. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εργασίας ασχοληθήκαμε με το ομοιόμορφο σύστημα ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα που εισάγει η διεθνής Σύμβαση του Μόντρεαλ και ο Κανονισμός (ΕΚ) 2027/1997. Παρουσιάσαμε, λοιπόν, τις τρεις περιπτώσεις ευθύνης του αερομεταφορέα, αναλύοντας, παράλληλα, τις προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να θεωρηθεί ότι υπάρχει ευθύνη του αερομεταφορέα. Εξετάσαμε το νομικό χαρακτηρισμό της ευθύνης του αεροπορικού μεταφορέα, τα όρια της ευθύνης του αλλά και τις περιπτώσεις απαλλαγής του. Στο δεύτερο μέρος, επιχειρήσαμε μια ανάλυση του τρόπου προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 και τα δικαιώματα που παρέχει στον επιβάτη σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της αεροπορικής μεταφοράς, δηλαδή σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης και μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης του. Το τελευταίο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην παρουσίαση των επερχόμενων τροποποιήσεων κυρίως του Κανονισμού (ΕΚ) 261/2004, οι οποίες έχουν καταστεί αναγκαίες ύστερα από τα κενά που έχουν δημιουργηθεί κατά την εφαρμογή του και τα οποία έχει επανειλημμένα επισημάνει με αποφάσεις του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
The aim of this thesis was to engage with the main issues concerning the air carriage of passengers. Specifically, in the first part of this study we dealt with the uniform system of the air carrier’s liability which the international Montreal Convention and the Regulation (EC) 2027/1997 introduce. We presented the three cases of the operator’s liability, while analyzing the conditions which must be satisfied in order to assume there is responsibility of the operator. We also examined the legal characterization of the air carrier’s liability, the limits of liability and its exemptions. In the second part, we attempted an analysis of how the air passengers’ rights are protected in the European Union. In particular, we referred to the Regulation (EC) 261/2004 and the rights provided to the passenger in the event of abnormal development of air transport, ie in the event of denied boarding, cancellation and long delay of flight. The last part of this thesis is dedicated to a presentation of the upcoming amendments mainly of the Regulation (EC) 261/2004, which have become necessary after the gaps that have appeared during the application of the Regulation and which have been repeatedly pointed out by decisions of the European Court of Justice.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Σύμβαση Μόντρεαλ
Δικαιώματα επιβατών
Montreal Convention
Passenger rights
Air transport
Αεροπορική μεταφορά

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-10-17T10:55:06Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.