Στατιστική ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από μετρήσεις της ροής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Στατιστική ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από μετρήσεις της ροής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο.

Μπατάλας, Χρήστος

The objective of this paper is the study of solar radiation's flow. In particular, the objective of this research is the statistical analysis of frequency's appearance of direct solar radiation. To achieve this purpose we collected data from uvspec model of LibRadTran library, from radiation pyrometer CM21 and from NASA's AERONET network. Especially, from model's ranges we estimated total and diffused flow in the entire solar range. Additionally, we tested the sensitivity of total flow in various changes in the amount of water vapors. The changes of the water vapors quantities don't affect the test and as a result we decided to apply a certain amount and not a varying one of water vapors for our research. Furthermore, we collected data from radiation pyrometer CM21 for morning and evening hours and we assigned them with the data from NASA's AERONET network. According to the day of each measurement, we allocated solar radiation of specific optical depth to amount of water vapor. Subsequently, we ran a computer algorithm in programming language R and we used it to compare the total flow of the model with the total flow of the data which we had collected with radiation pyrometer, to certify the reliability of the model, which was finally reached. Finally, from the daily measurement records we estimated the percentage of diffused radiation and the percentage of the direct measured component in relation to the expected one from the model.
Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της ροής της ηλιακής ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριμένα σκοπός της εργασίας αυτής είναι η στατιστική ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας από μετρήσεις της ροής ακτινοβολίας σε οριζόντιο επίπεδο. Για να πετύχουμε το σκοπό αυτό, πήραμε μετρήσεις από το μοντέλο uvspec της βιβλιοθήκης LibRadTran, από τα πυρανόμετρα CM21 στο ΕΦΑ και από το δίκτυο AERONET της NASA. Ειδικότερα από τα φάσματα του μοντέλου υπολογίσαμε την ολική και διάχυτη ροή σε όλο το ηλιακό φάσμα. Έπειτα ελέγξαμε την ευαισθησία της ολικής ροής στις μεταβολές της ποσότητας των υδρατμών και βρήκαμε πως δεν είναι σημαντική, οπότε και αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε σταθερή ποσότητα υδρατμών στην ανάλυση μας. Στη συνέχεια πήραμε μετρήσεις από το πυρανόμετρο CM21 για πρωινές (morning) και απογευματινές (afternoon) ώρες, στις οποίες μέσω των δεδομένων από το δίκτυο AERONET αντιστοιχίσαμε, με βάση τη μέρα της κάθε μέτρησης, σε κάθε μια μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας συγκεκριμένο οπτικό βάθος αεροζόλ (aod) και ποσότητα υδρατμών (cwv). Έπειτα με τη χρήση αλγορίθμου στη γλώσσα προγραμματισμού R, συγκρίναμε την ολική ροή για το μοντέλο με την ολική ροή που μετρήσαμε με το πυρανόμετρο, με στόχο την πιστοποίηση της αξιοπιστίας του μοντέλου, η οποία και τελικά επετεύχθη. Τέλος από τα ημερήσια αρχεία των μετρήσεων υπολογίσαμε το ποσοστό της διάχυτης ακτινοβολίας, καθώς και το ποσοστό της μετρούμενης άμεσης συνιστώσας σε σχέση με το αναμενόμενο από το μοντέλο.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-17T11:25:23Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)