Εφαρμογή Αναλυτικών Μοντέλων των εξισώσεων TOV στη μελέτη της r-mode ευστάθειας σε Αστέρες Νετρονίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εφαρμογή Αναλυτικών Μοντέλων των εξισώσεων TOV στη μελέτη της r-mode ευστάθειας σε Αστέρες Νετρονίων

Κολιογιάννης Κουτμηρίδης, Πολυχρόνης

One of the most appropriate ways of description of objects with dense matter are the neutron stars. The reason for this, is because their study combines various kinds of physics, such as nuclear physics, astrophysics and gravitational physics. These neutron stars, are likely to emit gravitational radiation and as a result gravitational waves. The gravitational radiation has been proposed a long time before, as an explanation for the observed relatively low spin frequencies of young neutron stars. In the present work, we studied the effects of the neutron star equation of state on the r-mode instability window of rotating neutron stars. We employed a set of analytical solution of the TOV equations. In particular, we tried to clarify the effects of the bulk neutron star properties (mass, radius, density distribution) on the r-mode instability window. Finally, we found a connection between the critical angular velocity and the temperature and we observed that the critical angular velocity depends mainly on the neutron star radius. The effects of the gravitational mass and the mass distribution are almost negligible.
Ένας από τους πιο κατάλληλους τρόπους περιγραφής των αντικειμένων με πυκνή μάζα, αποτελούν οι αστέρες νετρονίων. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η μελέτη τους συνδιάζει διάφορα είδη φυσικής, όπως την πυρηνική, την αστροφυσική και τη φυσική της βαρύτητας. Οι αστέρες αυτοί είναι αρκετά πιθανοί για την εκπομπή βαρυτικής ακτινοβολίας και κατά συνέπεια βαρυτικών κυμάτων. Η βαρυτική ακτινοβολία έχει προταθεί εδώ και αρκετό διάστημα ως εξήγηση για την χαμηλή γωνιακή συχνότητα στην οποία παρατηρούνται οι νεαροί αστέρες νετρονίων. Στην παρούσα εργασία, μελετάμε τις επιδράσεις της καταστατικής εξίσωσης των αστέρων νετρονίων στο r-mode παράθυρο αστάθειας των περιστρεφόμενων αστέρων νετρονίων. Εφαρμόζουμε ένα σετ από αναλυτικές λύσεις των εξισώσεων TOV. Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να διευκρινήσουμε τις επιδράσεις των μακροσκοπικών ιδιοτήτων του αστέρα (μάζα, ακτίνα, κατανομή πυκνότητας) στο r-mode παράθυρο αστάθειας. Τελικά, βρήκαμε μια σύνδεση ανάμεσα στην κρίσιμη γωνιακή ταχύτητα και τη θερμοκρασία και παρατηρήσαμε ότι η κρίσιμη γωνιακή ταχύτητα εξαρτάται κυρίως από την ακτίνα του αστέρα. Οι επιδράσεις από τη βαρυτική μάζα και την κατανομή της μάζας είναι αμελητέες.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-18T09:19:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)