Τελικός ενισχυτής 50W με ρύθμιση θερμοκρασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τελικός ενισχυτής 50W με ρύθμιση θερμοκρασίας

Δήμκου, Ιωάννα

This work deals with the issue of the signal amplification. A systematic study, has been realized, concerningthe construction and the evaluation of the audio amplifier’s signal TDA7294 at 50W. A reference was also made, regarding theprinciple of it’s operation. Initially ,an extensive report it is made , related to the concept of the widthand frequency (phase) distortion and the operating systems of the amplifiers(A, B, C).Then we are describing about the kinds ofthe amplifiers and we are focusing on the amplifier TDA7294. Goingfurther, we examine in detail thepreamplifier, the final amplifier and their corresponding power. Finally, by utilizing the Arduino’s programwe control, through the microcrontroler LM35, the temperature and theactivation of the motor at hightemperature, thus preventing the overheating of the integrated.
Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της ενίσχυσης σήματος. Έγινε συστηματική μελέτη, κατασκευή και αξιολόγηση του ενισχυτή ακουστικού σήματος TDA7294 ισχύος 50W. Επίσης έγινε αναφορά στην αρχή της λειτουργίας του. Αρχικά γίνεται εκτενής αναφορά στις έννοιες παραμόρφωσης πλάτους και συχνότητας(φάσης) και στις τάξεις λειτουργίας των ενισχυτών(Α, Β, C). Στη συνέχεια κάνουμε λόγο για τα είδη ενισχυτών και επικεντρωνόμαστε στο ενισχυτή TDA7294. Προχωρώντας παρά πέρα αναλύουμε τον προενισχυτή, τον τελικό ενισχυτή και την αντίστοιχη ισχύ τους. Τέλος, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του Arduino κάνουμε έλεγχο της θερμοκρασίας με τον μικροελεγχτή LM35 και την ενεργοποίηση μοτέρ στις υψηλές θερμοκρασίες για την αποφυγή υπερθέρμανσης του ολοκληρωμένου.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T09:35:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.