Το ισότοπο 7Be ως ιχνηθέτης στη μόλυνση της ατμόσφαιρας Μιλάνο, Ιταλία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Το ισότοπο 7Be ως ιχνηθέτης στη μόλυνση της ατμόσφαιρας Μιλάνο, Ιταλία

Αλβανού, Ελένη

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να καταδείξει το 7Be ως έναν καλό ιχνηθέτη της ύπαρξης ρύπων στην ατμόσφαιρα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Università degli Studi di Milano) που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με τα επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων να ξεπερνούν συχνά τα επιτρεπόμενα όρια. Η συλλογή των δειγμάτων έγινε με αέρα με δειγματολήπτη τύπου ΄΄Andersen 1 ACFM cascade impactor΄΄ και η ανάλυση με φασματοσκοπία ακτίνων γάμμα και χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου σάρωσης στοχεύοντας στην χρήση δεδομένων σχετικά με την μικροδομή. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το 7Be είναι σύμφωνα με την αναμενόμενη συμπεριφορά καθώς η ενεργότητα του βρέθηκε να έχει μεγαλύτερες τιμές κατά την διάρκεια του καλοκαιριού με χαμηλότερες τις τιμές της μέσης αεροδυναμικής διαμέτρου ενεργότητας (AMAD) σε αντίθεση με τον χειμώνα όπου οι τιμές ενεργότητας προκύπτουν χαμηλότερες και η μέση αεροδυναμική διάμετρος ενεργότητας (AMAD) υψηλότερη. Παρακολουθώντας, ακόμη, τις τιμές της AMAD και της κατανομής ενεργότητας εξακριβώσαμε πως το 7Be συνδέεται με λεπτά σωματίδια (μεγέθους μικρότερου των 1.1μm). σε σύγκριση ανάμεσα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του Μιλάνου (αστικές) και άλλες που είναι απομακρυσμένες από αυτό, εξάγοντας έτσι συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμότητα του 7Be ως ιχνηθέτη της ατμοσφαιρικής μόλυνσης. Επίσης, με βάση την περιεκτικότητα των ανιχνεύσιμων σωματιδίων σε διάφορα στοιχεία μπορέσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις κύριες πηγές ρύπων στον αέρα του Μιλάνου.
The aim of this thesis is to demonstrate the significance of 7Be as a good tracer of the presence of pollutants in atmosphere. The measurements were conducted at the University of Milan or UNIMI (Università degli Studi di Milano) which is located at the city center, where the lever of air pollution exaggerate the permissible limit. The collection of air samples was held with ΄΄Andersen 1 ACFM cascade impactor΄΄ sampler and the samples were analyzed with gamma-ray and scanning electron microscope spectroscopy aiming to obtain data on their microstructure. The results are corresponding to the standard behavior of 7Be in the atmosphere. The activity of 7Be found to present higher values during summer and lower values of AMAD in opposition to winter where the activity was of lower values and the AMAD of higher ones. The evaluation of AMAD and activity concentrations showed that 7Be is associated with accumulation mode particles (size less than 1.1 μm). The comparison of results between locations near the city center and remote regions showed the significance of using 7Be as a tracer of the presence of pollutants in atmosphere . Moreover, based on the content of detectable particles in different data we could obtain information about the main sources of pollutants in the air of Milan.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T09:45:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.