Τουριστική Φέρουσα Ικανότητα: Μέθοδοι Υπολογισμού και Δείκτες

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τουριστική Φέρουσα Ικανότητα: Μέθοδοι Υπολογισμού και Δείκτες

Μακρυδάκη, Μαρία

This research thesis deals with the concept of carrying capacity of tourist destinations. Various definitions of tourism carrying capacity that have been given from time to time by scholars are initially given and the correlation of the concept with the sustainability is also provided. The first chapter concludes with the relationship of the concept to the life cycle of tourist areas. In the second chapter various methods of calculating the tourism carrying capacity are presented, while extensive reference is made to indicators as the most common method of calculation. Moreover, in the same chapter, the definitions of sustainable indicators are introduced, while focusing on tourism carrying capacity indicators by presenting a summary table according to literature review. In the third chapter, three case studies are presented. Specifically, the cases mentioned are the case of Neil island, Alcatraz and the island of Elba. Finally, the research paper is completed by drawing some useful conclusions
Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται την έννοια της φέρουσας ικανότητας τουριστικών προορισμών. Η διερεύνηση του θέματος ξεκινά παραθέτωντας διάφορους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από μελετητές, συνεχίζει συσχετίζοντας την υπό μελέτη έννοια με την βιωσιμότητα, ενώ το πρώτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την συσχέτιση της έννοιας με τον κύκλο ζωής τουριστικών περιοχών. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφοροι μέθοδοι υπολογισμού της τουριστικής φέρουσας ικανότητας, ενώ εκτενέστερη αναφορά γίνεται στους δείκτες ως συνηθέστερη μέθοδος υπολογισμού της. Ακόμη, στο ίδιο κεφάλαιο αποτυπώνονται οι ορισμοί δεικτών βιωσιμότητας και αειφορίας εστιάζοντας στους δείκτες τουριστικής φέρουσας ικανότητας με την παράθεση ενός συγκεντρωτικού πίνακα που προκύπτει έπειτα από βιβλιογραφική διερεύνηση. Το τρίτο κεφάλαιο, αποτελείται από τρεις περιπτώσεις εφαρμογής υπολογισμού της τουριστικής φέρουσας ικανότητας σε τουριστικούς προορισμούς. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις που αναφέρονται είναι, η περίπτωση του νησιού Neil, του Alcatraz και της νήσου Έλβα. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Tourism
Carrying capacity
Τουρισμός
Δείκτες τουριστικής φέρουσας ικανότητας
Βιώσιμη ανάπτυξη
Indicators measuring Tourism Carrying Capacity
Φέρουσα Ικανότητα
Sustainable development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-18T10:03:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)