Οι δείκτες ως εργαλείο μέτρησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι δείκτες ως εργαλείο μέτρησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

Μίσιου, Αλεξάνδρα του Ηλία

Η παρούσα ερευνητική εργασία διερευνά τους δείκτες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης ως εργαλείο και μέσο αξιολόγησης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται ο ορισμός και η αποσαφήνιση της αειφόρου ανάπτυξης και της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Επίσης επισημαίνεται η σπουδαιότητα της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και προσδιορίζονται τα εργαλεία και τα μέσα για την εφαρμογή της. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται ο ορισμός των δεικτών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τα είδη των δεικτών, και η μέθοδος επιλογής τους. Ακόμη, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας δεικτών που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία. Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή μίας μεθόδου επιλογής δεικτών και την παρουσίαση δυο σύνθετων δεικτών. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την διατύπωση κάποιων χρήσιμων συμπερασμάτων.
This research paper investigates sustainable tourism development indicators as tool and means of sustainable tourism development assessment. The first chapter sets out the definition and clarification of sustainable development and sustainable tourism development. It also highlights the importance of sustainable tourism development and identifies the tools and instruments for its implementation. The second chapter reflects the definition of sustainable tourism development indicators, their types, and different methods of selection. Moreover, a table that includes the most popular sustainable tourism indicators found in the literature is presented. The third chapter includes a selection index method and two composite indicators with broad application. This research work concludes with some useful remarks.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Tourism
Τουρισμός
Sustainable tourism development
Βιώσιμη ανάπτυξη
Δείκτες μέτρησης την βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
Sustainable development
Indicators measuring the sustainable tourism development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T10:15:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.