Στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής της

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής της

Στυλιανάκης, Δημήτριος

Για την καλύτερη χωρική και λειτουργική οργάνωση μιας πόλης κρίνεται απαραίτητη η σύνθεση γενικών χωρικών στρατηγικών οι οποίες θα αναδεικνύουν, θα περιγράφουν και θα αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων και ζητημάτων τα οποία κρίνονται ως τα σημαντικότερα της εν λόγο πόλης. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός Στρατηγικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής της. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών, των προκλήσεων και των χωρικών στρατηγικών των μεσογειακών παράκτιων πόλεων. Λαμβάνοντας υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι μεσογειακές παράκτιες πόλεις καθώς και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της πόλης του Ηρακλείου που προκύπτουν από την περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης, οι τομείς στους οποίους στοχεύει η εν λόγω Στρατηγική Χωρικής Ανάπτυξης είναι ο τουρισμός, η βιομηχανία, οι μεταφορές και η ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά και στις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι μεσογειακές παράκτιες πόλεις και στις πολιτικές και πολεοδομικές παρεμβάσεις για τις παράκτιες πόλεις στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, ενώ περιγράφονται επίσης δύο διαφορετικά παραδείγματα παράκτιων μεσογειακών πόλεων -της Γένοβα και της Μασσαλίας- και των στρατηγικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης και των χωρικών πολιτικών τους για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξή τους και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής μελέτης η οποία στηρίζεται στη συλλογή, εξέταση και ανάλυση στοιχείων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την πόλη του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αναπτυξιακά στοιχεία της περιοχής μελέτης. Αναλύονται ακόμη η υφιστάμενη κατάσταση επιλεγμένων τομέων της περιοχής μελέτης που κρίθηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικοί, καθώς και τα συμπεράσματα από την επιτόπια έρευνα που έγινε σχετικά με τις απόψεις των κατοίκων του ΠΣ Ηρακλείου, ενώ παράλληλα εξετάζονται ορισμένες πολιτικές του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου. Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίζεται το προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου. Στο τέταρτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την συγκεκριμένη εργασία.
For a comprehensive spatial development of a city and for the improvement of the functionality of a city it is necessary to synthesize general spatial strategies that identify, describe and give solutions to a wide range of problems and issues that are considered as the most important of the problems of that particular city. The aim of this paper is the creation of a Spatial Development Strategic Plan for the city of Heraklion and the greater area of the city. First comes a brief description of the characteristics, challenges and spatial strategies of the Mediterranean coastal cities. Taking into account the main characteristics and challenges of the Mediterranean coastal cities and the specific characteristics of the city of Heraklion that emerge from the description and analysis of the current situation of the study area, the targeted sectors of this Spatial Development Strategy is tourism, industry, transport and quality of life, environment and climate change. This paper is divided into three chapters. The first chapter refers to the characteristics and challenges of the Mediterranean coastal cities and the policies and planning interventions for the coastal cities in the context of sustainable development and climate change, and also describes two different examples of coastal Mediterranean cities -the Genoa and Marseille- and their strategic spatial development plans and spatial policies for the sustainable urban development and to address climate change. The second chapter includes the description and analysis of the current situation of the study area, which is based on the collection, description and analysis of data related -directly or indirectly- to the city of Heraklion and its greater area. Big attention is being made for the developmental aspects of the study area. Also it is being analyzed the current status of selected sectors of the study area deemed as particularly important, and also the conclusions taking into account the opinions of the residents of the Heraklion from the field research. There are also being examined some certain policies of the Regulatory Plan of Heraklion. The third chapter determines the proposed Strategic Plan of Heraklion city Spatial Development. The fourth chapter summarizes the main conclusions from this work.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός πόλης
environmental problems
πολιτικές μετριασμού
αστική αναζωογόνηση
πολιτικές προσαρμογής
Mediterranean coastal cities
spatial strategic city planning
resilient cities
climate change and consequences
mitigation policies
compact cities
αστική διάχυση
μεσογειακές παράκτιες πόλεις
ανθεκτικές πόλεις
βιώσιμη ανάπτυξη
παράκτια ζώνη
sustainable development
coastal zone
συμπαγείς πόλεις
adaptation policies
urban sprawl
περιβαλλοντικά προβλήματα
κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις
urban regeneration

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-18T10:51:36Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.