Ειδικό Χωρικό Σχέδιο παραλίμνιας ζώνης λίμνης Παμβώτιδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο παραλίμνιας ζώνης λίμνης Παμβώτιδας

Λιάρος, Χρήστος του Βασιλείου

Ο βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η αξιοποίηση του Ειδικό Χωρικού Σχεδίου ως εργαλείο του πολεοδομικού σχεδιασμού για την καλύτερη οργάνωση των χρήσεων γης και την την προστασία της παραλίμνιας ζώνης της λίμνης Παμβώτιδας. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν ένα καινούργιο εργαλείο του πολεοδομικού σχεδιασμού που θεσμοθετήθηκε σύμφωνα με το νόμο 4269/2014 και αφορούν κυρίως περιοχές με αναπτυξιακές δυνατότητες σε υπερτοπική κλίμακα. H συγκεκριμένη περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το πολεοδομικό συγκρότημα συγκρότημα των Ιωαννίνων βρίσκεται σε άμεση επαφή με την λίμνη. Επιπλέον στην περιοχή υπάρχει μεγάλη έκταση γεωργικών καλλιεργειών, οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την τοπική οικονομία, ενώ έντονα αναπτυγμένες είναι και οι κτηνοτροφικές χρήσεις. Έτσι λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιχειρείται η καλύτερη οργάνωση των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιηθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής, αλλά και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις χρήσεων γης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε υποβάθμιση της περιοχής. Αρχικά στο πρώτο στάδιο της εργασίας επιχειρείται μια περιγραφή του θεσμικού πλαισίου του πολεοδομικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και ποιες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε αυτόν, με την θέσπιση του νόμου 4269/2014. Στη συνέχεια αποτυπώνεται αναλυτικά η υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή, και πιο συγκεκριμένα o αναπτυξιακός χαρακτήρας και οι προοπτικές της περιοχής μελέτης, οι υπάρχουσες προγραμματικές και χωροταξικές κατευθύνσεις στην περιοχή και οι υφιστάμενες θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Έπειτα, συγκεντρώνονται τα βασικά συμπεράσματα και διατυπώνονται τα εναλλακτικά σενάρια χωρικής παρέμβασης για να επιλεχθεί το κατάλληλο. Έτσι λοιπόν, και αφού έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη η παραπάνω ανάλυση, κατατίθενται οι προτάσεις του μελετητή για την χωρική ανάπτυξη της περιοχής. Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται περιοχές προστασίας,οι οποίες αφορούν την περιοχή εκτός σχεδίου γύρω από την λίμνη, αλλά και τις δασικές εκτάσεις, καθώς και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής. Επίσης στην περιοχή προτείνεται ζώνη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και ένας οργανωμένος υποδοχέας πτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, όπου θα συγκεντρώνονται οι διάσπαρτες πτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής. Για την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την αναβάθμιση της περιοχής προτείνεται μια ζώνη καινοτομίας νοτιοδυτικά της πόλης και σε άμεση επαφή με το πανεπιστήμιο, στην οποία θα περιλαμβάνεται και μία περιοχή κατάλληλη για το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ, καθώς και μια ζώνη αναψυχής και τουρισμού στην παραλίμνια περιοχή των οικισμών Ανατολής και Κατσικά. Τέλος στο παραλίμνιο τμήμα της πόλης των Ιωαννίνων προτείνεται μια ζώνη αστικής ανάπλασης.
The main purpose of this paper is to utilize the Special Spatial Plan as a tool of urban planning for the better organization of land use and the protection of the coastal zone of Lake Pamvotis. Special Spatial Plans are new tools of city planning that were established pursuant to Law 4269/2014 and are regarded to regions with growth potential in supra-local scale. The specific area is particularly interesting, as the urban complex of Ioannina is in direct contact with the lake. Furthermore there is a large area of agricultural crops, which are considered particularly important for the local economy, and the livestock uses are also highly developed. So considering the above, we attempt to improve the organization of land use in extraurban area and exploit the growth potential of the region, but also we want to avoid land use conflicts, which may lead to degradation of the area. Initially, in the first stage of this paper is attempting a description of the institutional framework of urban planning in Greece and the changes that were made on it, with the adoption of the Law 4269/2014. Then the current situation in the region is presented in detail, and more specifically the developmental character and prospects of the study area, the existing programmatic and spatial directions in the area and the existing statutory land use. Then, the main conclusions are gathered and alternative scenarios are formulated for spatial intervention to select the right one. Then, after having carefully considered the above analysis, the designer made his proposals for the spatial development of the region. These proposals include protected areas, which relate to the area outside the plan around the lake, wooded areas, as well as archaeological sites. Also in the area are proposed to be located high productivity agricultural land zones and an organized container poultry operations, where the scattered poultry farms in the region will be gathered. To exploit the development potential and the upgrading of the area, an innovation zone is proposed to be located southwest of the city in direct contact with the university, which will include an area suitable for PERPO mechanism. Also a recreation and tourism area is proposed to be located in the littoral region of Anatoli and Katsikas settlements. Finally is proposed an urban renewal zone in the lakeside section of Ioannina.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

χρήσεις γης land uses
coastal zone of lake Pamvotis
παραλίμνιας ζώνης λίμνης Παμβώτιδας
Special Spatial Plan
πολεοδομικός σχεδιασμός urban planning
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T11:00:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.