Tα Οικολογικά Χωριά Στην Ελλάδα: Σχέδιο Ανάπτυξης Οικολογικού Χωριού στη Νήσο Μήλο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Tα Οικολογικά Χωριά Στην Ελλάδα: Σχέδιο Ανάπτυξης Οικολογικού Χωριού στη Νήσο Μήλο

Νίνος, Εμμανουήλ του Ιωάννη

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες το μοντέλο των οικολογικών χωριών που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και την αντιμετώπιση των συνεχών προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία και την ποιότητα ζωής. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει και να κατανοήσει αυτήν την ιδιαίτερη μορφή χωρικού σχεδιασμού που σχετίζεται άμεσα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης: το αποκαλούμενο «Οικολογικό Χωριό». Επίσης, διερευνώνται οι αρχές και τα χαρακτηριστικά τα οποία καθιστούν ένα χωριό ως «οικολογικό». Συγκεκριμένα στην εργασία, η έρευνα εστιάστηκε αρχικά στην εννοιολογική σημασία του όρου «οικολογικό χωριό», στην εξέλιξη και τη δικτύωσή του, στην οργάνωση και λειτουργία τους, στα πιστεύω των κατοίκων των οικολογικών χωριών, στη δραστηριοποίηση και στο κίνημα των οικολογικών χωριών, καθώς και στις πολιτικές περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Σε επόμενο στάδιο, εστιάστηκε στη μελέτη εφαρμοσμένων παραδειγμάτων οικολογικών χωριών διεθνώς, αλλά και τα πρόσφατα εγχειρήματα και πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τέτοιων χωριών στην Ελλάδα. Και τέλος, μελετήθηκε μια συγκεκριμένη περιοχή και έγινε ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη ενός νέου οικολογικού χωριού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη νήσο Μήλο. Βασικός στόχος της μελέτης των οικολογικών χωριών είναι η κατανόηση ενός εναλλακτικού τρόπου διαβίωσης και χωρικής οργάνωσης, που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις, ως συνειδητή επιλογή ανθρώπων και ομάδων που δραστηριοποιούνται σήμερα για το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
The model of eco-villages appears in more and more countries during the recent years. This model aims to tackle the climate changes, as well as to address the ongoing problems associated with the environment, society, economy and quality of life. The current thesis aims to investigate and to shed the light on this particular form of territorial planning which is directly related to the concept of sustainable development: the so-called “eco-village”. In parallel, principles and characteristics which compose an “ecological” village are investigated. More specifically in a first phase, this study focuses on the conceptual meaning of the term “eco-village”. Continuing the development, networking, organization, operation, activation and movement of the eco-villages together with the beliefs of their inhabitants are also analysed. Accordingly, the environmental policies in conjunction with the confrontation of the climate change are discussed. In a second phase, the current thesis concentrates on the study of applied examples of ecological villages worldwide along with recent projects and initiatives for creating such villages in Greece. Finally, a certain area of Greece is studied, in particular the island of Milos, for which the design of the development of a new eco-village has been conducted. The main objective by studying the eco-villages is to understand an alternative way of living plus spatial organization, which day by day becomes more familiar, since individual people or groups of people consciously choose them, while actively encountering the climate change.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Οικολογικός σχεδιασμός
Ecological planning
Green technologies
Οικολογία Ecology Βιώσιμη ανάπτυξη Sustainable development
Προστασία περιβάλλοντος
Environmental protection
Πράσινες τεχνολογίες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-18T11:12:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.