Αποτυχημένες απόπειρες ανάκτησης της αραβοκρατούμενης Κρήτης από τους Βυζαντινούς (περ. 824-949)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αποτυχημένες απόπειρες ανάκτησης της αραβοκρατούμενης Κρήτης από τους Βυζαντινούς (περ. 824-949)

Σιδηρόπουλος, Δημήτριος Λαζάρου

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των αποτυχημένων εκστρατειών που οργάνωσε η Βυζαντινή αυτοκρατορία για την ανάκτηση της αραβοκρατούμενης Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα 824-949. Η απώλεια του νησιού στα τέλη του α΄ τετάρτου του 9ου αιώνα αποτέλεσε ένα ορόσημο για την σκληρή σύγκρουση που διεξαγόταν ανάμεσα στους βυζαντινούς και τους αραβικούς στόλους για την κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο. Η εγκαθίδρυση ενός αραβική εμιράτου από μια ομάδα εξόριστων μουσουλμάνων της Ανδαλουσίας τόσο κοντά στην καρδιά του Αιγαίου δημιούργησε προβλήματα στο εμπόριο, την καθημερινή ζωή, αλλά και την άμυνα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί διέθεσαν σημαντικούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, πλοία, χρήματα) για να πετύχουν τον στόχο της ανακατάληψης του νησιού, αλλά όλες οι προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Η ανάκτηση του νησιού το 961 από το Νικηφόρο Φωκά κατέστη εφικτή μετά την εμπειρία που είχε ήδη αποκτηθεί από τις προηγούμενες αποτυχημένες εκστρατείες.
The objective of this thesis is the presentation of failed campaigns organized by the Byzantine Empire to recover the arab-held island of Crete during the period 824-949 A.D.. The loss of the island at the end of the first quarter of the 9th century was a milestone for the harsh conflict which was carried out between the Byzantine and Arab fleets for the control of the eastern Mediterranean area. The establishment of an Arab emirate by a group of exiled Andalusian Muslims so close to the heart of the Aegean has caused problems in trade, everyday life, but also the defense of the Byzantine Empire. The Byzantines committed considerable resources (manpower, ships, money) to achieve the objective of the recapture of the island, but all efforts were fruitless. The recovery of the island in 961 by Nikiforos Fokas made possible after the experience already gained from previous failed campaigns.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Crete
Arabs
Byzantium
Κρήτη
Άραβες
Βυζάντιο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-19T06:41:11Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)