Επέκταση λογισμικού φυσικής εκγύμνασης ηλικιωμένων ατόμων με βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέσω καταγραφών από Kinect αξιοποιώντας την πληροφορία του σώματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Επέκταση λογισμικού φυσικής εκγύμνασης ηλικιωμένων ατόμων με βελτιστοποίηση της ακρίβειας μέσω καταγραφών από Kinect αξιοποιώντας την πληροφορία του σώματος

Βαχανελίδου, Αιμιλία Στυλιανού

Silver age is closely related to the appearance of many health problems. These problems seem to have an impact on elderly health, both mental and physical. One of the basic factors that can positively contribute so as to improve their health is physical activity. The main categories of physical activity that are suitable for the elderly are the aerobic exercises, the muscle strengthening exercises and the balance exercises. However, the majority of elderly people do not exercise on a daily basis. Exergames, represent a new way to encourage the elderly to incorporate physical exercise into their everyday life. These games are one kind of electronic games of serious purpose. The major advantage of these games is that they convert physical exercise into entertainment. Moreover, exergames not only promote and improve elderly’s physical health, they contribute to the improvement of their mental health as well. In the present study, an attempt was made to transform a subset of games that already exist in FitForAll platform, and implement them by using web technologies and platforms like Kinect and Nintendo Wii. Moreover, an attempt was made to import metrics in these games, in order to monitor the improvement of physical condition of the elderly people. The design and the implementation of these games was based on the guidelines of exergames creation with aim to be suitable for the elderly. Finally, the exergames were tested on 5 elderly people for 7 days and the game metrics were saved for further analysis in order to verify the efficiency of the games.
Η 3η ηλικία είναι στενά συνδεδεμένη με την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Τα προβλήματα αυτά έχουν αντίκτυπο τόσο στην ψυχική, όσο και στην σωματική υγεία των ηλικιωμένων. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν θετικά στην βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων είναι η σωματική άσκηση. Οι βασικότερες κατηγορίες ασκήσεων που είναι πλέον κατάλληλες για τους ηλικιωμένους είναι οι αερόβιες ασκήσεις, οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και οι ασκήσεις ισορροπίας. Ωστόσο, τα ποσοστά των ατόμων 3ης ηλικίας που ασκούνται σε καθημερινή βάση είναι πολύ χαμηλά. Στην προσπάθεια να βρεθούν τρόποι παρακίνησης των ηλικιωμένων να εντάξουν της σωματική άσκηση στην καθημερινότητά τους, έρχονται να βοηθήσουν τα παιχνίδια φυσικής άσκησης. Πρόκειται για ένα είδος ηλεκτρονικών παιχνιδιών σοβαρού σκοπού. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των παιχνιδιών αυτών είναι ότι μετατρέπουν την σωματική άσκηση σε διασκέδαση. Αλλά και τα υπόλοιπα οφέλη που προσφέρουν είναι πολύ μεγάλα καθώς εκτός από την βελτίωση της σωματικής υγείας των ηλικιωμένων, συμβάλλουν και στην βελτίωση της ψυχικής τους κατάστασης. Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να μετασχηματιστεί ένα υποσύνολο από τα παιχνίδια μιας ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας – της FitForAll – και να υλοποιηθεί με τη χρήση web τεχνολογιών και πλατφόρμων παιχνιδιών όπως το Kinect και το Nitendo Wii. Επίσης, έγινε μια προσπάθεια να εισάγουμε μετρικές μέσα στα παιχνίδια ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την βελτίωση της σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των παιχνιδιών έγινε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της δημιουργίας παιχνιδιών φυσικής άσκησης ώστε να είναι κατάλληλα για άτομα 3ης ηλικίας. Τέλος, έγιναν δοκιμές των παιχνιδιών σε 5 ηλικιωμένους και καταγράφηκαν οι μετρικές για το κάθε παιχνίδι σε διάρκεια μιας εβδομάδας. Έγινε ανάλυση των αποτελεσμάτων ώστε να κριθεί η αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μετρικές
Metrics
Παιχνίδια φυσικής άσκησης
Exergames
Ηλικιωμένοι
Elderly

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T07:44:28Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.