Θρησκευτική ελευθερία vs ελευθερία της τέχνης κατά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Θρησκευτική ελευθερία vs ελευθερία της τέχνης κατά την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.)

Βασίλα, Ευαγγελία Βασιλείου

The aim of the present thesis was the study of conflict of rights and particularly those of freedom of religion and freedom of art, as the European Court of Human rights expressed them. Firstly, we examined the theoretical basis of the legal frame of European Convention of Human Rights. Specifically, we approached and analyzed the content of articles of European Convention of Human Rights. Then we emphasized the legal restrictions of the two freedoms, as the Convention defines them, enriching them with jurisprudential examples. In the second part of thesis, we examined the conflict of two freedoms, as it occurred to the members of the European Council. Furthermore, a central part of thesis was the solutions that the European Court gave, so as to solve the conflict. Additionally, we focused on the criticism of the decisions, presenting parallel different approaches of solutions in the cases.
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη της σύγκρουσης δικαιωμάτων και συγκεκριμένα αυτών της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της τέχνης, όπως αυτή αποδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αρχικά, εξετάσαμε το θεωρητικό υπόβαθρο του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα προσεγγίσαμε και αναλύσαμε το περιεχόμενο των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στη συνέχεια δώσαμε έμφαση στους θεμιτούς περιορισμούς των δύο ελευθεριών, όπως αυτοί προβλέπονται στη Σύμβαση, διανθίζοντάς τους παράλληλα με νομολογιακά παραδείγματα. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής, αναφερθήκαμε αναλυτικά στη σύγκρουση των δύο ελευθεριών, όπως αυτή εκδηλώθηκε σε κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, κεντρικό σημείο της διατριβής αποτέλεσαν οι λύσεις που κλήθηκε να δώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να άρει τη σύγκρουση αυτή. Eπιπλέον ασχοληθήκαμε με τη κριτική των εν λόγω αποφάσεων, παρουσιάζοντας συγχρόνως διαφορετικές προσεγγίσεις επίλυσης των υποθέσεων.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

σύγκρουση δικαιωμάτων
freedom of religion
freedom of art
conflict of rights
θρησκευτική ελευθερία
ελευθερία της τέχνης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T07:47:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)