Ο ρατσισμός ως φαινόμενο και η αντιμετώπισή του σε νομικό επίπεδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο ρατσισμός ως φαινόμενο και η αντιμετώπισή του σε νομικό επίπεδο

Παπαδοπούλου, Φωτεινή Ηλία

Racism is the concept that all people are not equal because of their differences. It is a behavior observed in the majority of societies. It is a timeless phenomenon and unfortunately incidents of racist behavior and racist speech have increased. Apart from racism, there are as well other phenomena as nationalism and xenophobia, which, however, cannot be considered identical to the term 'racism'. The subject of this master thesis is to present the legal context within which the phenomenon of racism is treated in the Greek legislation system as well as its effectiveness. Prerequisite of this presentation is to examine the international and European framework against racism, as our country is bound by these requirements. The criminalization, however, of the racist speech imposed by the Greek legislator is a marginal point of collision between two of the fundamental principles of democracy: non-discrimination and freedom of speech. The way the Greek courts encountered in practice this conflict is also of particular interest.
Ρατσισμός είναι η αντίληψη πως όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν είναι ίσοι, εξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Είναι μια συμπεριφορά που παρατηρείται στις περισσότερες κοινωνίες. Αποτελεί διαχρονικό φαινόμενο και δυστυχώς, τα περιστατικά ρατσιστικής βίας και ρατσιστικού λόγου σε βάρος συνανθρώπων μας πληθαίνουν. Εκτός από το φαινόμενο του ρατσισμού, παρουσιάζονται και άλλα φαινόμενα όπως αυτό του εθνικισμού και της ξενοφοβίας, τα οποία, όμως, δεν ταυτίζονται με την έννοια «ρατσισμός». Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιασθεί το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αντιμετωπίζεται το φαινόμενου του ρατσισμού στην ελληνική έννομη τάξη, καθώς και η αποτελεσματικότητά του. Προαπαιτούμενο αυτής της παρουσίασης είναι η εξέταση του διεθνούς και ευρωπαϊκού πλαισίου κατά του ρατσισμού, καθώς η χώρα μας δεσμεύεται από τις επιταγές του. Η ποινικοποίηση, ωστόσο, του ρατσιστικού λόγου από τον Έλληνα νομοθέτη αποτελεί οριακό σημείο σύγκρουσης μεταξύ δύο θεμελιωδών αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος: της απαγόρευσης των διακρίσεων και της ελευθερίας του λόγου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο τα ελληνικά δικαστήρια αντιμετώπισαν στην πράξη την σύγκρουση αυτή (ΟλΑΠ 3/2010).

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ρατσισμός
Nationalism and Xenophobia
Legal framework
Νομικό πλαίσιο
Εθνικισμός και Ξενοφοβία
Racism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T07:51:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.