Κ.Π. Καβάφης. 5 σημεία για την ποίηση στην πόλη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κ.Π. Καβάφης. 5 σημεία για την ποίηση στην πόλη.

Γαραντζιώτη, Εβελίνα Κωνσταντίνου

The diploma thesis subject is the Conceptual Exhibition Planning and Exhibition Design of a periodical exhibition for C. P. Cavafy. The thesis objective is the composition of a complete study (on a pre-study level) both on a level of Conceptual and Spatial Design (see Evelina Garantzioti). The initial intention was about the setup of an exhibition for the Cavafy Archive, which is the archive that the poet himself preserved and that belongs to Onassis Cultural Centre since 2013. The archive was not available as a whole and, as a result, the exhibition had a periodic character and was supported by the published parts of the archive ─ mainly by the body of the Cavafy poetry itself. However, the uniqueness of the exhibition lies on the choice of its place. The whole project is supported by our intention to link Cavafy and his poetry to the contemporary urban space and lifestyle. Cavafy was an urban poet, who wrote, among other things, for the lives of urban people. The study of the periodical exhibition C. P. Cavafy. 5 places in the city for poetry aims: a. to present the Cavafy poetry as a classical, universal and humane work that still concerns us; b. to interpret the Cavafy piece based not only on the conditions of its formation, but also on the questions of our era; c. to overstep “the walls” of the museum and choose various spots in the centre of Thessaloniki as the exhibition place (and potentially in every city); d. to become, thus, an energetic zone of dialogue with the contemporary city and its inhabitants; e. to connect with the daily lives of people, with situations that any of us can experience in a contemporary city; f. to make the Cavafy Archive open to the public; g. to approach people who may not be familiar with Cavafy or poetry in general; h. to show the Cavafy poetry in a way, which will be based on emotion and experience.
Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας είναι ο Νοηματικός και Χωρικός Μουσειολογικός Σχεδιασμός μιας περιοδικής έκθεσης για τον Κ.Π. Καβάφη. Στόχος της εργασίας είναι η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης μελέτης (σε επίπεδο Προμελέτης), τόσο σε επίπεδο Νοηματικού Σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο Χωρικού Σχεδιασμού (βλ. Εβελίνα Γαραντζιώτη). Η αρχική πρόθεση αφορούσε το στήσιμο μιας έκθεσης για το Αρχείο Καβάφη, το αρχείο που ο ίδιος ο ποιητής διατήρησε και το οποίο από το 2013 αποτελεί ιδιοκτησία του Ιδρύματος Ωνάση. Το σύνολο του αρχείου δεν ήταν διαθέσιμο, με αποτέλεσμα η έκθεση να αποκτήσει περιοδικό χαρακτήρα και να στηριχτεί σε ό, τι από αυτό το αρχείο είναι δημοσιευμένο ─ κατά κύριο λόγο στο ίδιο το σώμα της καβαφικής ποίησης. Η ιδιαιτερότητά της όμως έγκειται στην επιλογή του χώρου έκθεσης. Όλο το εγχείρημα στηρίζεται στην πρόθεσή μας να συνδέσουμε τον Καβάφη και την ποίησή του με τον σύγχρονο αστικό χώρο και τρόπο ζωής. Κι αυτό γιατί ο Καβάφης υπήρξε ένας ποιητής αστικός, που μίλησε μεταξύ άλλων για τις ζωές μας ως ανθρώπων της πόλης. Η μελέτη της περιοδικής έκθεσης Κ.Π. Καβάφης. 5 σημεία για την ποίηση στην πόλη έχει σκοπό: α. να παρουσιάσει την καβαφική ποίηση σαν ένα έργο διαχρονικό, οικουμενικό και ανθρώπινο που εξακολουθεί να μας αφορά, β. να ερμηνεύσει το καβαφικό κείμενο, όχι μόνο με βάση τις συνθήκες διαμόρφωσής του, αλλά και με βάση τα ερωτήματα της εποχής μας, γ. να βγει ‘εκτός των τειχών’ ενός μουσείου, επιλέγοντας ως χώρο έκθεσης διάσπαρτα σημεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (και εν δυνάμει κάθε πόλης), δ. να αποτελέσει έτσι δυναμικό πεδίο διαλόγου με τη σύγχρονη πόλη και τους κατοίκους της, ε. να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, με καταστάσεις που μπορεί να βιώσει καθένας από εμάς σε μια σύγχρονη πόλη, στ. να καταστήσει το Αρχείο Καβάφη ‘ανοιχτό’ σε ένα ευρύ κοινό, ζ. να προσεγγίσει ένα κοινό μη εξοικειωμένο με τον Καβάφη ή την ποίηση γενικότερα, η. να μιλήσει για την καβαφική ποίηση με τρόπο που θα στηρίζεται στο βίωμα, το συναίσθημα και την εμπειρία.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Καβάφης
Cavafis
Exhibition Design
Εκθεσιακός σχεδιασμός
City
Πόλη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01
2016-10-19T08:36:26Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Μουσειολογία

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.