Η προστασία προγράμματος με η/υ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η προστασία προγράμματος με η/υ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Μεταλλίδου, Χρυσή Κωνσταντίνου

The aim of the present thesis is to discuss the rapidly evolving technology and the efforts of intellectual property law to evolve likewise in order to provide intellectual protection to the products of this technology. Specifically, the thesis deals with the patent protection of computer programs and aims to inform the lawyers about the practical aspects of software and encourage the engineers to explore the potential protection of their inventions. It is obvious that during the investigation for protecting a computer invention, cooperation between lawyers and engineers is necessary, a fact that means that both sides should understand technical and legal terms. Moreover, it is observed that the legal regime as for computer patents is controversial due to the complex nature of the computer programs and the continued development of information technology. Technology dominates internationally, with many industries around the world dealing with the acquisition and exploitation of the economic
Σκοπός της διατριβής είναι να πραγματευτεί ταυτόχρονα τη ραγδαίως εξελίξιμη τεχνολογία της πληροφορικής και την προσπάθεια του δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας να συμβαδίσει μαζί της, καθώς και να παρέχει προστασία στα προϊόντα της τεχνολογίας αυτής. Συγκεκριμένα, η διατριβή πραγματεύεται την προστασία προγραμμάτων η/υ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ως στόχο έχει να ενημερώσει τους νομικούς για τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν το λογισμικό και να ενθαρρύνει τους μηχανικούς η/υ να διερευνήσουν τις δυνατότητες προστασίας των προϊόντων της διανοίας τους. Είναι προφανές, πως κατά την έρευνα προστασίας ενός προγράμματος η/υ, είναι απαραίτητη η συνεργασία νομικών και μηχανικών-εφευρετών πράγμα που σημαίνει ότι εξίσου και οι δύο πλευρές πρέπει να κατανοούν τεχνικούς και νομικούς όρους. Επιπλέον, παρατηρείται ότι το νομικό καθεστώς που διέπει τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για την προστασία προγραμμάτων η/υ είναι αμφιλεγόμενο, λόγω της πολύπλοκης φύσης των προγραμμάτων η/υ και της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η τεχνολογία όμως της πληροφορικής, κυριαρχεί διεθνώς, με πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο να ασχολούνται με τη διεκδίκηση και την οικονομική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων επί του λογισμικού, μεγάλης εμπορικής αξίας, γεγονός που επιτάσσει την προστασία των προγραμματιστών η/υ, ώστε να εξασφαλιστεί η διάχυση της τεχνολογικής προόδου. Για τους ανωτέρω λόγους διερευνάται η δυνατότητα προστασίας των προγραμμάτων η/υ με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, γίνεται προσπάθεια να διακριθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, οι λύσεις που εφαρμόστηκαν και οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για μελλοντική βελτίωση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

intellectual property law for computer patents
πνευματική κατοχύρωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
κατοχύρωση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών
software patents
computer patents

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T09:03:47Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πληροφορική και Διοίκηση

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.