Οι εκφάνσεις του «Καθαρού» και του «Ακάθαρτου» στα Συνοπτικά Ευαγγέλια: κοινωνιολογική και θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Οι εκφάνσεις του «Καθαρού» και του «Ακάθαρτου» στα Συνοπτικά Ευαγγέλια: κοινωνιολογική και θεολογική ερμηνευτική προσέγγιση

Στυλιανίδης, Ιωάννης Θεόδωρου

The purpose of this study is twofold. First, to convey the contemporary sociological discourse analysis methods and logic in the biblical text and its hermeneutic. And second to examine and better understand the connection between culture and society from the ancient times to contemporary cultural context. Clearly, the figure of Jesus, his miracles activities and the Jewish society, which is presented his action, are used as a scientific field to study issues related to a) disease and human body, b) social stratification system and inequalities, c) religion and politics and d) also the common system of values and principles of the ancient Mediterranean world and contemporary cultural context.Moreover, the central themes of purity-impurity in this dissertation come from Synoptic Gospels and Jesus miracle-healing activities on leprosy, dropsy and hemorrhage. The religious, sociological, anthropological and psychological interpretations of these diseases have something common; spots on the skin of the body, stigma. The patients, who suffered from those chronic contagious diseases in the Jewish society, but also in every society, lived with stigma, and in most cases they are marginalized and ostracized by a great part of the social environment. Initially, the stigma affects the external boundaries of a person (ritual impurity), and then condemn morally the person (moral impurity), due to the external image of it. The above sociological discourses along with the anthropological theory of Mary Douglas are the dominant methodological tools which analyzed the field of New Testament and Jewish world in this study.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι διττός. Πρώτον, να μεταφέρει τις σύγχρονες κοινωνιολογικές μεθόδους ανάλυσης λόγου και λογικής στο βιβλικό κείμενο και την ερμηνευτική του, και κατά δεύτερον να εξετάσει και να κατανοήσει καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και την κοινωνία από την αρχαιότητα ως το σύγχρονο πολιτισμικό πλαίσιο. Αναλυτικότερα, το πρόσωπο του Ιησού, οι θαυματουργικές δραστηριότητες του, καθώς και η ιουδαϊκή κοινωνία όπου εντάσσεται η όλη δράση του χρησιμοποιούνται ως επιστημονικό πεδίο για τη μελέτη ζητημάτων που σχετίζονται με α) την ασθένεια και ανθρώπινο σώμα, β) τις ταξικές δομές και ανισότητες, γ) τη θρησκεία και την πολιτική, δ) καθώς και το γενικότερο σύστημα αξιών και αρχών του αρχαίου Μεσογειακού κόσμου και του σύγχρονου πολιτισμικού πλαισίου. Ειδικότερα, τα κεντρικά θέματα του καθαρού-ακαθάρτου σε αυτή την μεταπτυχιακή διατριβή προέρχονται από τα Συνοπτικά Ευαγγέλια και την θεραπευτική-θαυματουργική δραστηριότητα του Ιησού στις ασθένειες τις λέπρας, της υδρωπικίας και της αιμορραγίας. Τα θρησκευτικά, κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά και ψυχολογικά ερμηνευτικά σχήματα των ανωτέρω ασθενειών έχουν κάτι κοινό: κηλίδες στην εξωτερική επιφάνεια του ανθρώπου σώματος, στίγμα. Οι ασθενείς, που έπασχαν από χρόνιες μεταδοτικές παθήσεις στην ιουδαϊκή κοινωνία, αλλά και σε κάθε κοινωνία, ζουν ως στιγματισμένοι και στις περισσότερες περιπτώσεις περιθωριοποιημένοι και εξοστρακισμένοι από ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού περιβάλλοντος . Αρχικά, το στίγμα επηρεάζει τα εξωτερικά όρια του ατόμου (τελετουργική ακαθαρσία), ενώ στη συνέχεια καταδικάζει ηθικά το άτομο (ηθική ακαθαρσία), λόγω της εξωτερικής εικόνα που προσδίδει το στίγμα σε αυτούς. Η παραπάνω κοινωνιολογική ανάλυση μαζί με την ανθρωπολογική θεωρία της Mary Douglas είναι τα κυρίαρχα μεθοδολογικά εργαλεία που αναλύεται το πεδίο του Καινοδιαθηκικού και Ιουδαϊκού κόσμου σε αυτή την μελέτη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κοινωνιογλωσσολογία
Στίγμα
Anthropological theory of Mary Douglas
Stigma
Sociolinguistic
Ανθρωπολογική θεωρία της Mary Douglas

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-10-19T09:29:03Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-03-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.