Αστικές παρεμβάσεις υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης: μια στρατηγική για την παραλιακή ζώνη στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Αστικές παρεμβάσεις υπό το πρίσμα της οικονομικής ύφεσης: μια στρατηγική για την παραλιακή ζώνη στην κεντρική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μπύρου – Αθανασίου, Βασιλική

In the era of economic crisis and the subsequent urban shrinkage that has taken place in various levels (economic, social, demographic, environmental), urban planning is called to adopt policies and tools, some already existing and been modified, and some that were created anew, to make cities more competitive and innovative through a viable and, without exclusions, built environment. As a response to the challenges of a generalized crisis, urban planning develops strategies like urban regeneration, as well as the enhancement of public property. The study begins with a theoretical examination of urban regeneration policies and development of public property, and attempts to set up a strategy for the coastal zone in the city center of Thessaloniki. This coastal zone is part of the historical center of Thessaloniki, with a unique identity, that has been formed through interaction in periods of economical prime and decay. At the same time, the port of Thessaloniki, has a significant role at the metropolitan and national level. In this context, it is necessary to develop a set of spatial strategies and policies for the proper management of the area, aiming at the promotion of its unique character, the upgrade of the urban space and the quality of life, as well as its contribution at the economic recovery of the city. Subsequently, a thorough analysis of the study area takes place. Initially, a variety demographic, economic and social data are analyzed. Then, the study proceeds with a thorough examination of the urban structure and the transport system, while the analysis concludes with an examination of the guidelines provided by higher levels of planning. The basis, for the development of the strategic plan, is the detection of the growth prospects of the area. This is, firstly, accomplished through questionnaires to citizens and visitors and, secondly, through an evaluation of the dynamic components and the weaknesses, as well as of the opportunities and the threats that might come from the external environment. After the evaluation of these components, a vision is formulated which is being served by the thematic and specific goals as well as the actions that follow. All the above, aim to develop a realistic plan for a functional, qualitative, cost effective and attractive place for services, trade, businesses, culture but mainly for the citizens of Thessaloniki.
Στο πλαίσιο της κρίσης και κατά επέκταση της συρρίκνωσης των πόλεων που συντελείται σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό, περιβαλλοντικό), ο χωρικός σχεδιασμός καλείται να υιοθετήσει πολιτικές και εργαλεία, κάποια από τα οποία προϋπήρχαν και δέχθηκαν τροποποιήσεις και άλλα που δημιουργήθηκαν εκ νέου, με στόχο να καταστήσουν τις πόλεις περισσότερο ανταγωνιστικές και καινοτόμες μέσω ενός βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς δομημένου περιβάλλοντος. Επομένως, ως απόκριση στις προκλήσεις της γενικευμένης κρίσης, ο σχεδιασμός αναπτύσσει στρατηγικές όπως αυτή της αστικής αναγέννησης καθώς και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, τόσο με θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα. Η παρούσα διπλωματική εργασία εκκινεί από το θεωρητικό έρεισμα των πολιτικών αστικής αναγέννησης και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και επιχειρεί την κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδίου αστικών παρεμβάσεων της κεντρικής παραλιακής ζώνης της Θεσσαλονίκης, υπό το πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. Το κεντρικό αστικό θαλάσσιο μέτωπο, αποτελεί τμήμα του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, με ξεχωριστό χαρακτήρα, ο οποίος έχει διαμορφωθεί μέσα από τη ζύμωση, ανά τις δεκαετίες τόσο σε περιόδους ακμής όσο και παρακμής. Ταυτόχρονα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί λιμάνι εθνικής σημασίας και λειτουργικό σημείο επαφής του ανατολικού και δυτικού τμήματος της πόλης. Συνολικά, λόγω της εξαιρετικής σημασίας της περιοχής μελέτης για την εξέλιξη της πόλης, καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη κατευθύνσεων και πολιτικών για την ορθή διαχείριση της με στόχο την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της, την αναβάθμιση του αστικού χώρου και της ποιότητας ζωής καθώς και την συνεισφορά της στην οικονομική ανάκαμψη ολόκληρης της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, αναλύεται διεξοδικά η υφιστάμενη κατάστασης της περιοχής μελέτης μέσα από την διερεύνηση των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών της. Εν συνεχεία, μελετάται η πολεοδομική φυσιογνωμίας της περιοχής καθώς και οι μεταφορικές υποδομές της, ενώ η ανάλυση ολοκληρώνεται με τις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού. Βάση για την ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου αποτελεί ο εντοπισμός των αναπτυξιακών προοπτικών της περιοχής. Αυτό, πραγματοποιείται αφενός μέσα από έρευνα πεδίου σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής και αφετέρου μέσα από την αξιολόγηση των δυναμικών στοιχείων και των αδυναμιών, καθώς και των ευκαιριών και των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από το εξωτερικό της περιβάλλον. Έπειτα από την αξιολόγηση των στοιχειών αυτών, αναπτύσσονται το στρατηγικό όραμα, οι κατευθύνσεις, οι στόχοι και ένα σύνολο παρεμβάσεων, με απώτερο σκοπό την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού σχεδίου για την ανάπτυξη μιας ποιοτικής, λειτουργικής, οικονομικά αποδοτικής και ελκυστικής περιοχής για τις υπηρεσίες, το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, τον πολιτισμό και την αναψυχή και κυρίως για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

coastal zone
αστικές παρεμβάσεις
Thessaloniki
Οικονομική ύφεση
παραλιακή ζώνη
urban policies
Θεσσαλονίκη
economic recession

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T10:57:53Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.