Υψηλές Πτήσεις από Βαθείς Γκρεμούς: Οικονομική ‘διεθνοποίηση’ της μητροπολιτικής Αθήνας για έξοδο από την κρίση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υψηλές Πτήσεις από Βαθείς Γκρεμούς: Οικονομική ‘διεθνοποίηση’ της μητροπολιτικής Αθήνας για έξοδο από την κρίση

Βλάχος, Αυγερινός του Αθανασίου

The present Thesis investigates the developmental reformation of metropolitan Athens through an ‘internationalisation’ strategy of its economy with the aim of exiting the crisis. In the context of this strategy, economic functions (or sectors or activities) that prominent scholars of the global/world city literature think of paramount importance, are empirically examined, for the improvement of the metropolis’ role into the regional or globalised economy. Utilising the qualitative analysis of eight (8) interviews, conclusions can be drawn regarding the degree in which the afore-mentioned sectors can comprise (from-the-top) developmental priorities for the greek capital, as well as in vivo priorities and broader issues in which the city’s developmental planning should pay attention to. The paper’s final aim is to designate developmental priorities for Athens, and through them, to formulate policy guidelines so as to escape the crisis. Chapter A unravels the under-scrutiny literature and the criticism that accompanies it; Chapter B presents a detailed profile of Athens that makes the crisis clear and delivers the formulation of the analysis’ framework, namely the selection of five (5) groups of activities from the literature so as to investigate their developmental significance, and finally, documents an initial review of these groups; Chapter C delineates the adopted methodology for the empirical research, and develops part of the qualitative analysis’ conclusions, as a means of diagnosis; Chapter D identifies developmental priorities in vivo by the privileged witnesses, presents the conclusions over the degree in which these theory-imposed sectors stand as planning priorities, and realizes the final composition of all these priorities (in order of importance), from which the most basic policy guidelines are emanated in order for the capital to exit the crisis. Finally, the basic Chapters are supplemented by an Introduction, where the incentives lying behind this work, its central research question, its aims and its structure are highlighted, as well as by a short Epilogue, where its research questions are answered and proposals over future research are put forward.
Διερευνάται ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός της μητροπολιτικής Αθήνας μέσα από μια στρατηγική ‘διεθνοποίησης’ της οικονομίας της με σκοπό την έξοδο από την κρίση. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εξετάζονται εμπειρικά οι οικονομικές λειτουργίες (ή κλάδοι ή δραστηριότητες) που σημαίνοντες ακαδημαϊκοί της βιβλιογραφίας των Παγκοσμιουπόλεων/Πόλεων του Κόσμου θεωρούν υψίστης σημασίας για τη βελτίωση του ρόλου μιας μητρόπολης στην περιφερειακή ή την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Με την ποιοτική ανάλυση οχτώ (8) συνεντεύξεων εξάγονται πορίσματα για το βαθμό στον οποίο οι εν λόγω κλάδοι μπορούν να αποτελέσουν (από-τα-πάνω) αναπτυξιακές προτεραιότητες για την ελληνική πρωτεύουσα, καθώς και in vivo προτεραιότητες και ευρύτερα ζητήματα στα οποία πρέπει να δώσει έμφαση ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της πόλης. Τελικό ζητούμενο είναι η ανάδειξη αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την Αθήνα και μέσω αυτών η διατύπωση κατευθύνσεων πολιτικής για τη φυγή της από την κρίση. Στην Ενότητα Α ξετυλίγεται η μελετώμενη βιβλιογραφία και η κριτική που τη συνοδεύει• στην Ενότητα Β παρουσιάζεται ένα αναλυτικό προφίλ της Αθήνας που καθιστά σαφή την κρίση, γίνεται σύνθεση του πλαισίου ανάλυσης, δηλαδή επιλογή πέντε (5) ομάδων δραστηριοτήτων από τη βιβλιογραφία για τη διερεύνηση της αναπτυξιακής σημασίας τους, και εν τέλει καταγράφεται μία πρώτη εικόνα για αυτές τις ομάδες• στην Ενότητα Γ περιγράφεται η υιοθετούμενη μεθοδολογία της εμπειρικής έρευνας και αναπτύσσεται ένα μέρος των πορισμάτων της ποιοτικής ανάλυσης, εν είδει διάγνωσης• στην Ενότητα Δ αναγνωρίζονται in vivo αναπτυξιακές προτεραιότητες από τους προνομιούχους μάρτυρες, παρουσιάζονται τα πορίσματα για το βαθμό που οι κλάδοι της θεωρίας απαρτίζουν προτεραιότητες του σχεδιασμού και πραγματοποιείται η τελική σύνθεσή όλων αυτών των προτεραιοτήτων (κατά σειρά σημασίας) από την οποία εκπορεύονται οι βασικότερες κατευθύνσεις πολιτικής για την έξοδο της πρωτεύουσας από την κρίση. Τέλος, οι βασικές Ενότητες συμπληρώνονται από μία Εισαγωγή, όπου αναδεικνύονται τα κίνητρα πίσω από το συγκεκριμένο πόνημα, το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα, οι στόχοι και η δομή του, καθώς και από ένα σύντομο Επίμετρο, όπου απαντώνται τα ερευνητικά ζητούμενα και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Παγκόσμιες Πόλεις/Πόλεις του Κόσμου
Regional/Globalised Economy
Global/World Cities
Αθήνα / Αττική
Περιφερειακή/παγκοσμιοποιημένη οικονομία
Athens/Attiki
Κρίση
Crisis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-19T11:08:21Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)