ΠρασινίΖωντας τους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης: Ένα Σχέδιο Οργάνωσης Αστικού Πρασίνου και Δημόσιων Χώρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
ΠρασινίΖωντας τους Λαχανόκηπους Θεσσαλονίκης: Ένα Σχέδιο Οργάνωσης Αστικού Πρασίνου και Δημόσιων Χώρων

Ραλλάτου, Νικολέττα

Οι αστικοί υπαίθριοι χώροι αν και υιοθέτησαν ποικίλους χαρακτηρισμούς και ιδιότητες ανά τα χρόνια, πάντοτε θεωρούνταν σημαντικά τμήματα του αστικού ιστού. Επάνω τους, αποτυπώνονται οι αλλαγές στον αστικό χώρο ως αποτέλεσμα των διαφορετικών αναγκών, κοινωνικών αντιλήψεων, πολιτικών συμφερόντων και προτύπων πολεοδομικής οργάνωσης, που επικρατούν σε κάθε ιστορική εποχή. Αρχικά, λόγω της πλειονότητας του πρασίνου στο φυσικό τοπίο, οι υπαίθριοι χώροι αναπτύσσονταν ως αναπόσπαστο τμήμα του αστικού ιστου, χωρίς μεγάλο ποσοστό βλάστησης. Αργότερα, παίρνουν τη μορφή δημόσιων κήπων, συνδέοντας το φυσικό στοιχείο με διάφορες δραστηριότητες, ενώ στη συνέχεια αποκτούν το στοιχείο της μνημειακότητας. Το αστικό πράσινο και οι δημόσιοι χώροι αξιοποιήθηκαν προκειμένου να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, όπως την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πυκνοκατοικημένες βιομηχανικές πόλεις, τη σύνδεση πόλης-φύσης καθώς και ton έλεγχο της αστικής εξάπλωσης. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες και πολεοδομικά μοντέλα, σαν αυτό της «κηπούπολης» και της «λειτουργικής πόλης», των συστημάτων και των ζωνών πρασίνου, που προσπάθησαν να ενσωματώσουν το αστικό πρασινο στο σχεδιασμό των πόλεων. Στη συνέχεια, μελετώντας το ρόλων των χώρων αστικού πρασίνου κρίνεται πως επηρεάζει θετικά όλους τους τομείς της αστικής διαβίωσης -περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία- συμβάλλοντας στην αειφορία, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εστιάζοντας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώνεται ότι το στοιχείο του πρασίνου δεν διαθέτει κυρίαρχο ρόλο μέσα στο αστικό περιβάλλον. Οι υπάρχοντες χώροι πρασίνου είναι λιγοστοί, ανίκανοι να εξυπηρετήσουν πλήρως τις ανάγκες των ανθρώπων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην περιοχή των Λαχανόκηπων Θεσσαλονίκης, μια περιοχή με ιδιαίτερα προβλήματα αλλά και προοπτικές ανάπτυξης. Κατά την ανάλυσή της μελετήθηκε η θέση της περιοχής, ως τμήμα της Θεσσαλονίκης, και η ιστορική της εξέλιξη. Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά καθώς και η πολεοδομική οργάνωση, προκειμένου να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα για την φυσιογνωμία της. Ακολούθησε η αξιολόγηση όπου συνοψίζονται τα πορίσματα της ανάλυσης και παρατίθενται τα πιο κρίσιμα ζητήματα για το σύνολο της περιοχής. Η αξιολόγηση, αποτελεσε με την σειρά της τη βάση για την διατύπωση του οράματος για την περιοχή μελέτης, το οποίο υλοποιείται μέσα από τους στόχους που τίθενται καθώς και επιμέρους μέτρα και δράσεις. Στη συνέχεια, έπεται η σύνθεση της πρότασης για την οργάνωση των δημόσιων χώρων στην περιοχή μελέτης, με τρόπο ώστε να αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της περιοχής και να συμβάλουν στη συνολική της αναβάθμιση. Τέλος, διατυπώνονται τα τελικά συμπεράσματα.
Although urban outdoor spaces have adopted various characterizations and qualities through the years, they are always considered to be an important part of the urban tissue. Changes on the urban space, as a result of different needs, social attitudes, political interests and urban planning standards that are expressed different historical eras, are reflected upon them. Initially, public spaces developed as an integral part of the urban tissue, without large percentage of vegetation, due to the large amount of greenery already existing in nature landscape. Later they took th shape of public gardens, connecting the natural element with various activities, and finally they acquired the characteristic of monumentality. Urban greenery and public spaces were deployed in order to assist in various objectives such as upgrading the quality of life in densely populated industrial cities, connecting city to nature and the control of urban sprawl. For this purpose, various theories and urban planning models developed, such as «garden» and «zoned» city, green zones and park systems, which tried to integrate the urban greenery in urban planning. Subsequently, studying the role of urban greenery spaces it is appraised that they affect positively all sectors of urban life- environment, society, economy- contributing to sustainability, protection of biodiversity, improving the quality of life. Focusing on the city of Thessaloniki it is realized that the green component does not play a dominant role in the urban environment. The existing green spaces are rare, unable to serve fully the human needs. This paper focuses on the area of Laxanokipi, a region with particular problems, as well as great development prospects. The analysis contains study of the geographical position of the region, as a part of the city of Thessaloniki, and its historical evolution. Then the demographic, socioeconomic characteristics and town planning were examined in order to get a complete picture. Subsequently, follows an evaluation where the analysis outcome is summarized, and the most critical issues concerning the whole of region are demonstrated. The evaluation constitutes the basis for the formylation of the vision for the region in question, which is implemented through the target posed as well as individual measures and actions. A proposal is formed for the organization of public spaces in the area of study in such a way that they come to constitute an integral part of the region and contribute to its overall upgrading, and afterwards, final conclusions are drawn.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Public space
Urban green
Αστικό πράσινο
Λαχανόκηποι
Δημόσιος χώρος
Laxanokipi

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-20T09:18:29Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.