H αναψυχή στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μια χαρτογράφηση αλλαγών μετα την κρίση και προτεραιότητες σχεδιασμού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
H αναψυχή στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης: Μια χαρτογράφηση αλλαγών μετα την κρίση και προτεραιότητες σχεδιασμού

Παπαχρυσού, Παναγιώτα
Ξανθοπούλου, Πασχαλίνα

Ο βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνηθούν οι τάσεις των χρήσεων αναψυχής στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης (Ι.Κ.Θ) και να προταθεί μια μέθοδος ανασχεδιασμού τους, με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του χώρου με μέριμνα προς τον άνθρωπο. Καθώς οι σύγχρονες πόλεις εξελίσσονται, αναπτύσσονται στο χώρο νέες τάσεις οι οποίες δημιουργούν νέες οικονομίες που αναδιαμορφώνουν την αστική ανάπτυξη. Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έχουν ευνοηθεί κλάδοι οι οποίοι ευνοούν μια μορφή εναλλακτικής ανάπτυξης. Ένας από τους κλάδους που έχει ευνοηθεί και αφορά το Ι.Κ.Θ, φαίνεται να είναι αυτός της αναψυχής, ο οποίος έχει την τάση να αναπτύσσεται αυθόρμητα στο χώρο αντικαθιστώντας άλλες χρήσεις, όπως αυτή του εμπορίου. Αυτή η αυθόρμητη ανάπτυξη του κλάδου της αναψυχής δείχνει να αλλάζει την εικόνα του αστικού χώρου και να διαμορφώνει ένα «χαρακτήρα» αναψυχής στο Ι.Κ.Θ. Η βιβλιογραφική επισκόπηση έδειξε ότι η εκμετάλλευση της γης διαμορφώνεται ανάλογα με διάφορους παράγοντες όπως η αξία της γης, το θεσμικό πλαίσιο και οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Η χρήση της γης, όμως, για ψυχαγωγία στους εμπορικούς δρόμους, φαίνεται να δρα αρνητικά στην ύπαρξη χωρικής άνεσης. Παρόλα αυτά η αναψυχή αποτελεί μια νέα τάση και έχει την ικανότητα να αναγεννά τον αστικό χώρο αν αυτή διαχειριστεί σωστά. Για το λόγο αυτό εξετάζεται πώς σχετίζεται ο τομέας της αναψυχής με το χώρο, τι αναδιαμορφώσεις προκαλεί, πού και πώς εντοπίζεται και πώς αλληλεπιδρά με τον άνθρωπο. Ακόμη, αναλύεται η σημασία του δημόσιου χώρου, ο οποίος φιλοξενεί χρήσεις αναψυχής, καθώς και η σωστή διαχείριση του. Τέλος, μελετάται ο ανασχεδιασμός της ψυχαγωγίας, έτσι ώστε να μετατραπεί σε έναν βιώσιμό κλάδο ο οποίος μπορεί να αποτελέσει ένα θετικό παράγοντα στην αναγέννηση της πόλης και να αποτελέσει ευκαιρία για αστική ανάπτυξη, χωρική και οικονομική.
The main purpose of this thesis is to investigate the trends of the recreational uses in the Historical Centre of Thessaloniki (H.C.TH) and to propose a method which can be used to redesign them in order to achieve the optimal management of space with regard to people. While modern societies are being developed, new spacial trends emerge. These trends create new economies which remodel the urban growth. During the period of financial crisis, new alternative fields of growth seem to be favored. One of these alternative fields, that regards the H.C.TH, constitutes the leisure industry which seems to replace other uses, such as trade, and at the same time has the tense to change the image of urban space, giving a recreational ‘character’ in the H.C.TH. The literature review showed that land occupancy is created by multiple factors such as land value, legislation and socioeconomic conditions. However, the land use for leisure purposes in retailing streets seems to have a negative effect in spatial convenience. On the other hand, leisure is a new trend and has the ability to regenerate urban space, if managed properly. For this reason, it was examined how the leisure industry is associated with space, what kind of restructurings causes, where and how is identified and how it interacts with humans. Moreover, the meaning of public space, in which leisure land uses are involved, and its administration are analyzed. Lastly, this thesis examines the redesign of entertainment in order to be turned into a viable industry that can be a positive factor in the regeneration of the city and it can also provide a spatial and economic opportunity for urban growth.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

αναψυχή
regeneration
Thessaloniki
Θεσσαλονίκη
leisure
ανασχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-20T09:33:13Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.