Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: Μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Άυλοι και υλικοί πολιτιστικοί πόροι της Άνω Σύρου: Μια πρότυπη πολεοδομική μελέτη

Λινάκη, Ελένη

The architectural heritage refers to the form of the cultural environment and its connection with the area, being the testimony of individual and collective existence, but also of human activity through the expression of the intellectual and artistic evolution. Ano Syros was and continues to be a settlement with rich history , which is analyzed through the key elements of the tangible and intangible cultural and architectural heritage, as survived and remained in time. In the present study, we attempted to a detailed description of physiognomic, morphological, demographic, cultural and architectural elements of Ano Syros and also a proposal of a typical urban study for the traditional settlement. The paper begins, with the development of urban planning from its original creation and also the understanding of the elements that contributed to the building and its unitary character. For a better understanding of the paper, we clarify the interpretations of traditional settlements. Following, the paper presents a comprehensive reference to the international contexts and the Greek legislation, through different manifestations. Then, as a key element of this work, begins the description of Ano Syros through an extensive report of its current position and the reliance of the settlement with Ermoupolis, the capital of the municipality. The description continues, with the position of Syros in the international contexts and the knowledge of the city, through historical, urban and facial features. Paper, continues with the analysis of demographic data and the detailed description of the settlement through maps. Finally, closes to the proposals for the settlement of Ano Syros, which are consistent to the identity and entity of the settlement and the conclusions throughout the whole study.
Η αρχιτεκτονική κληρονομιά αναφέρεται στη μορφή του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη σύνδεση αυτού με τον χώρο , αποτελώντας την μαρτυρία της ατομικής και της συλλογικής ύπαρξης, αλλά και της δραστηριότητας του ανθρώπου μέσα από την έκφραση της πνευματικής και της καλλιτεχνικής εξέλιξης του. Η Άνω Σύρος διαχρονικά αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί έναν οικιστικό πυρήνα με έντονα πλούσιο ιστορικό παρελθόν που αναλύεται μέσα από τα καίρια στοιχεία της υλικής και άυλης αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, όπως αυτά διασώθηκαν και παρέμειναν στο χρόνο. Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η αναλυτική περιγραφή των αρχιτεκτονικών, φυσιογνωμικών, μορφολογικών, δημογραφικών και πολιτιστικών στοιχείων της Άνω Σύρου και η προσπάθεια πρότασης μιας πρότυπης πολεοδομικής μελέτης για τον κηρυγμένο ,παραδοσιακό, αυτό οικισμό. Η εργασία ξεκινά με την ανάλυση της εξέλιξης της πολεοδόμησης των οικισμών από την αρχική κτίση τους και την κατανόηση των στοιχείων που συνετέλεσαν στη δόμηση και τη μοναδιαία τους φυσιογνωμία. Για την καλύτερη κατανόηση της εργασίας αποσαφηνίζονται οι έννοιες των παραδοσιακών οικισμών. Εν συνεχεία γίνεται μια εκτενής αναφορά στα διεθνή πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία, μέσα από τις διαφορετικές της εκφάνσεις. Ακολούθως, ως καίριο στοιχείο της παρούσας εργασίας ξεκινά η περιγραφή της Άνω Σύρου όπου και γίνεται μια εκτενής αναφορά στη σημερινή της θέση, τη λειτουργική της εξάρτηση με την Ερμούπολη, ούσα η πρωτεύουσα του Δήμου. Η περιγραφή συνεχίζει με την θέση της Σύρου στα διεθνή πλαίσια και τη γνώση της πόλης , μέσα από ιστορικά, πολεοδομικά και φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά. Η εργασία προχωρά στην ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων και στην αναλυτική περιγραφή και απεικόνιση σε χάρτες της ολοκληρωμένης καταγραφής που διεξήχθη στον οικισμό. Τέλος, κλείνει με τις προτάσεις για τον οικισμό της Άνω Σύρου, οι οποίες θα συνάδουν με την ιδιαίτερη ταυτότητα και οντότητα του οικισμού και τα συμπεράσματα που ανέκυμψαν καθόλη την μελέτη.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Άνω Σύρος
Πολεοδομική μελέτη
Urban planning
Traditional settlement
Ano Syros
Παραδοσιακός οικισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-20T10:33:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.