Ανάμεσα στα κτίρια: Από τη θεωρία στην πράξη : Μια πολεοδομική μελέτη περίπτωσης εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ανάμεσα στα κτίρια: Από τη θεωρία στην πράξη : Μια πολεοδομική μελέτη περίπτωσης εφαρμογής συμμετοχικού σχεδιασμού στην περιοχή Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκης

Ιστοριού, Θεοδώρα του Στυλιανού

This paper stems from the attempt to implement a participatory planning process in order to produce, via this collaboration between urbanists and residents, viable plans for creating a better urban environment. Subsequently, the relationship between urbanists and residents is being assessed together with the effectiveness of this mode of urban planning and its realistic dimension. The site under investigation is an area of the historic centre of the Greek city of Thessaloniki which presents distinctive social structure. The structure of the thesis is divided into four main sections. In the first part a connection with the completed research essay on «Seeking cities’ optimum functionality: From utopias to nowtopias?» is established as well as a research on the theories of participatory planning. In the following part of the project, a thorough analysis of the site under investigation is presented, including urban, social, economic and environmental aspects. As a result, after an evaluation and assessment of the current condition, its strengths and weaknesses are noted. Lastly, and in order to achieve a socially sustainable urban plan, a workshop is organised. This particular proposal has features which place it mostly on an urban space basis while its proposed implementation has societal, economic and environmental effects. Its creation and function embodies the unique characteristics of the community, in which it is embedded, and is interdependent with every aspect of everyday life. The whole idea and its application is based upon the willingness of the community to participate in shaping its vital space and managing the commons. This process is constant and is being shaped by a never-ending transition so as to stay alive. Firstly, public space is being reframed so as to be considered a bearer of the community’s social data, a place of social production and reproduction and a notion under constant transition. At the same time there is an active transition from using public space as res nullius to use it as res communis. Subsequently, and despite the fact that this is merely an academic proposal, a workshop on participatory planning is going to take place with the collaboration and participation of the residents. The workshop methodologically is based on the techniques of open space and world café. Contributing to the notion of participatory planning as a decision making process, residents working with planners are going to form an urban development plan, developing a prototype for participatory experience in the area. In conclusion, the need to reframe the planning process in the present as well as in the future has become more than evident. This successful attempt created great expectations and the wish to proceed further in the site under investigation implementing these ideas and creating a better future through the collaboration between urbanists and citizens. Its success might be indicative of the path urban planning will be following in Greece.
Βασική υπόθεση της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσπάθεια εφαρμογής και μελέτης μιας συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού στην επιλεγμένη περιοχή μελέτης καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων μέσω αυτής για την αναβάθμιση της περιοχής από την οπτική των κατοίκων με σκοπό την παράλληλη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ειδικών – πολεοδόμων και των πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας όπως και της εφικτότητας ενός τέτοιου σχεδιαστικού εγχειρήματος αλλά και τη ρεαλιστικής του διάστασης. Περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας είναι ένα τμήμα του ιστορικού κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση της υπόθεσης εργασίας διακρίνεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη γίνεται σύνδεση με το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας «Αναζητώντας τη βέλτιστη οργάνωση των πόλεων: από τις utopias στις nowtopias;», το ρόλο του σχεδιαστή, το συμμετοχικό σχεδιασμό ως διαδικασία παρουσιάζοντας και επιλεγμένα παραδείγματα συμμετοχής των πολιτών στο σχεδιασμό σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Στη συνέχεια, ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση της περιοχής μελέτης τόσο πολεοδομικά όσο και δημογραφικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά. Τέλος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία οργάνωσης του εργαστηρίου όπως και τα πορίσματά του. Η συγκεκριμένη πρόταση σχεδιασμού έχει χαρακτηριστικά που την κατατάσσουν στο ευρύτερο φάσμα του πολεοδομικού – αστικού σχεδιασμού ενώ η υλοποίηση της έχει κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το όλο εγχείρημα ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά της κοινότητας μέσα στην οποία ενθηκεύτηκε και είναι αλληλεξαρτώμενο με κάθε διάσταση της καθημερινής ζωής. Η εφαρμογή βασίστηκε στην προθυμία της τοπικής κοινότητας να συμμετάσχει στη διαμόρφωση του χώρου διαβίωσής της και στη διαχείριση των ‘κοινών’. Αυτή η διαδικασία είναι συνεχής και χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες εισροές ώστε να παραμείνει παραγωγική. Καταρχήν, ο δημόσιος ή κοινός χώρος επαναπροσδιορίζεται ως φορέας των κοινωνικών δεδομένων της κοινότητας, ως χώρος κοινωνικής παραγωγής και αναπαραγωγής και ως έννοια υπό συνεχή μεταβολή. Και την ίδια στιγμή επιχειρείται μια στροφή από την αντιμετώπιση αυτού του χώρου ως res nullius στη συνειδητή χρήση του πλέον ως res nullius. Στη συνέχεια, και παρά το γεγονός ότι το παρόν αποτελεί μια ακαδημαϊκή πρόταση, ένα βιωματικό εργαστήριο συμμετοχικού σχεδιασμού οργανώθηκε με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των κατοίκων της περιοχής μελέτης. Μεθοδολογικά, η διεξαγωγή του βασίστηκε σε μια εφαρμογή των τεχνικών του κύκλου και του world café. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη μορφή του συμμετοχικού σχεδιασμού ως διαδικασία λήψεως από κοινού αποφάσεων σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός πολεοδομικού σχεδίου για την αναζωογόνηση προβληματικών αστικών περιοχών και οι πολίτες μαζί με τους πολεοδόμους προχώρησαν στη δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων για την περιοχή. Συμπερασματικά, καλούμαστε να εκτιμήσουμε και να προβούμε σε μια επαναπλαισίωση της σχεδιαστικής διαδικασίας και του ρόλου των σχεδιαστών τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Η παρούσα προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία δημιουργώντας προσδοκίες και ένα υπόβαθρο στην περιοχή για περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ιδεών και επέκταση της συνεργασίας με τους πολίτες, δίνοντας ίσως έτσι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την πορεία του σχεδιασμού στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Site of Agiou Dimitriou, Thessalonikih
Participatory urban planning
Εργαστήριο
Περιοχή Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη
Workshop
Συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-20T10:52:44Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.