Βιοκλιματικός σχεδιασμός κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Αλλατίνη-Ντεπώ της Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βιοκλιματικός σχεδιασμός κεντρικών περιοχών της πόλης: Η περίπτωση της περιοχής Αλλατίνη-Ντεπώ της Θεσσαλονίκης

Κιούσης, Παναγιώτης του Νικολάου
Στεργίου, Βασίλειος του Αριστείδη

The aim of this thesis is the rendering of basic design directions through a bioclimatic analysis for the reconstruction of a city’s central area. The reference site is located in the eastern part of Thessaloniki and in a close distance from the city centre. More specifically, the place of research is defined to be the area of the old flour mills “Allatini” and the area of the old depot. The object of this paper is the examination and the spatial visualization of the microclimatic conditions of the previously stated areas, through the method of image editing to three dimensional urban structures. The analysis and the combination of the images lead to the composition of diversity maps for each area of research and reference season (winter, summer) capturing with this way the combination of environmental conditions of an urban construction. The purpose of this thesis is the basic design directions of the research area to be given after the bioclimatic and town planning analysis. Originally the theoretical frame is introduced as well as the definitions of some basic concepts for the understanding of the bioclimatic design. Then, the methodology of the bioclimatic design is stated analyzing the parameters that have to be examined for the composition of a bioclimatic research in an urban web. Afterwards, there is a reference regarding the techniques of application with which the microclimate of an urban area can be deployed. Taking the previous into consideration, the selection of the area of research is justified. The division of the area is then made to two sections in which the appropriate analysis is conducted. In the first stage, the general characteristics are mentioned and the existing town planning profile is analyzed. In the afterwards stage, the bioclimatic analysis is introduced. With the use of the software Envi-met 3.1, the interactive relationship of the microclimate (temperature, wind, sky sighting) is examined with the urban morphology of the area. The derivatives of this relationship are distinguished into four (4) lines of maps in which every line is about the areas of research (Allatini, Depot) and how these behave during the winter and spring time. Having the above maps as data, with the use of the programs Envi-met 3.1 and Photoshop Cs6, the radical rates for the climate parameters are selected, that affect the conditions of comfort for every area and season, and environmental diversity maps are produced, which define the places with unfavorable conditions in the areas of research. Taking the derived evidence into consideration, the synthetic evaluation is presented, the possibility of bioclimatic design is examined through the reading of the diversity maps and suggestions of remediation for the climatic conditions, that are in agreement with the corresponding techniques of application, are made. Coming to a conclusion, some deductions arise, that have to do with the possibility of a bioclimatic design into the existing urban web. It is ascertained that the improvement of the standards of living is achieved through interventions that give the users the ability to choose their place of comfort while the design in the neighborhood scale and the use of environmental software of fluid dynamics Envi-met is functioning in favor of an insightful bioclimatic design.
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι η απόδοση βασικών σχεδιαστικών κατευθύνσεων μέσα από βιοκλιματική ανάλυση για την ανάπλαση κεντρικής περιοχής μιας πόλης. Ο τόπος αναφοράς της βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, στο ανατολικό της τμήμα και σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα ως χώρος μελέτης οριοθετείται η έκταση των παλαιών αλευρόμυλων Αλλατίνη και η έκταση του παλαιού αμαξοστασίου Ντεπώ. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η εξέταση και η χωρική οπτικοποίηση των μικροκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στις προαναφερόμενες εκτάσεις, με τη μέθοδο επεξεργασίας εικόνων σε τρισδιάστατες αστικές δομές. Η ανάλυση και ο συνδυασμός των εικόνων οδηγούν στη σύσταση των χαρτών περιβαλλοντικής ποικιλότητας (Diversity maps) για την εκάστοτε έκταση μελέτης και εποχή αναφοράς (χειμερινή, θερινή) σκιαγραφώντας με αυτόν τον τρόπο τον συνδυασμό των περιβαλλοντικών συνθηκών στην αστική δομή. Σκοπός της εργασίας είναι να δοθούν οι βασικές σχεδιαστικές κατευθύνσεις στο χώρο μελέτης έπειτα από την βιοκλιματική και πολεοδομική ανάλυσή του. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο και οι ορισμοί μερικών βασικών εννοιών για την κατανόηση του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στην συνέχεια, παρατίθεται η μεθοδολογία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αναλύοντας τις παραμέτρους που πρέπει να εξεταστούν για την σύσταση μιας βιοκλιματικής μελέτης, εντός αστικού ιστού. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στις τεχνικές εφαρμογής με τις οποίες μπορεί να αξιοποιηθεί το μικροκλίμα μιας αστικής περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δικαιολογείται η επιλογή της περιοχής μελέτης. Στη συνέχεια γίνεται διάκριση της περιοχής σε δύο τμήματα στα οποία πραγματοποιείται η απαραίτητη ανάλυση. Σε πρώτη φάση αναφέρονται τα γενικά χαρακτηριστικά και αναλύεται το υφιστάμενο πολεοδομικό προφίλ της. Στη μετέπειτα φάση , παρουσιάζεται η βιοκλιματική της ανάλυση. Με την χρήση του λογισμικού Envi-met 3.1, εξετάζεται η δια δραστική σχέση του μικροκλίματος (θερμοκρασία, άνεμος, θέαση του ουρανού) με την αστική μορφολογία της περιοχής. Τα παράγωγα αυτής της σχέσης διακρίνονται σε τέσσερις (4) σειρές χαρτών, όπου κάθε σειρά αφορά τις υποπεριοχές μελέτης (Αλλατίνη, Ντεπώ) και το πώς αυτές συμπεριφέρονται κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο. Έχοντας ως δεδομένα τους παραπάνω χάρτες, με τη χρήση των προγραμμάτων Envi-met 3.1 και Photoshop Cs6, επιλέγονται οι ακραίες τιμές των κλιματολογικών παραμέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης για κάθε περιοχή και περίοδο, και παράγονται χάρτες περιβαλλοντικής ποικιλίας (environmental diversity maps) οι οποίοι οριοθετούν τα σημεία με τις δυσμενείς συνθήκες στους χώρους μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραγόμενα στοιχεία παρουσιάζεται η συνθετική αξιολόγηση, ελέγχεται η δυνατότητα βιοκλιματικού σχεδιασμού μέσω της ανάγνωσης των χαρτών περιβαλλοντικής ποικιλίας και συντάσσονται προτάσεις εξυγίανσης των κλιματολογικών συνθηκών σύμφωνες με τις ανάλογες τεχνικές εφαρμογής. Καταλήγοντας, προκύπτουν συμπεράσματα που αφορούν το κατά πόσο είναι εφικτός ο βιοκλιματικός σχεδιασμός εντός του υφιστάμενου αστικού ιστού. Διαπιστώνεται πως η βελτίωση του επιπέδου της ποιότητα ζωής επιτυγχάνεται μέσω παρεμβάσεων που δίνουν την δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν τον χώρο άνεσής τους ενώ ο σχεδιασμός σε κλίμακα γειτονιάς και η χρήση του περιβαλλοντικού λογισμικού ρευστοδυναμικής Envi-met λειτουργεί υπέρ ενός λεπτομερούς και εύστοχου βιοκλιματικού σχεδιασμού.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Depo
Bioclimatic
Ντεπώ
Envi-met
Allatini
Αλλατίνη
Βιοκλιματικός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-20T11:48:20Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.